Siemens, ako líder na slovenskom trhu v oblasti inteligentných budov, prináša špičkové technologické riešenia pre široké spektrum projektov od priemyselných prevádzok cez administratívne budovy až po multifunkčné bytové komplexy. V rozhovore sme sa zamerali na využívané technológie, význam automatizácie a digitalizácie, ako aj na budúce trendy v oblasti smart cities. O skúsenostiach a víziách do budúcnosti nám porozprával vedúci sekcie Building Technologies na Slovensku, ktorý túto pozíciu zastáva od roku 2014.

Ing. Rastislav Mihalík
Absolvent Elektrotechnickej fakulty STU, odbor Automatizácia. Od roku 1999 pôsobí v spoločnosti SIEMENS s.r.o., aktuálne v pozícii riaditeľa divízie Building Technologies na Slovensku.

Môžete nám priblížiť, ako sa Siemens podieľa na navrhovaní inteligentných budov a aké technológie sa v nich využívajú?

Môžem smelo povedať, že patríme k lídrom na slovenskom trhu v tejto oblasti. Naše riešenia môžete nájsť vo všetkých druhoch projektov od priemyselných prevádzok rôzneho zamerania, administratívnych budov, škôl, nemocníc, nákupných centier až po multifunkčné bytové komplexy. Všade tam sme realizovali svoje inteligentné riešenia, či už v oblasti merania a regulácie na zabezpečenie riadenia technológií v budove, alebo v požiarnej ochrane ľudí v budove. Okrem štandardných technológií sme pre zákazníkov veľakrát vytvorili špeciálne softvérové riešenia, ktoré spĺňali špecifické požiadavky či už samotnej prevádzky, alebo rôznych technologických dodávateľov. Často riešime systémové integrácie rôznych technológií na zabezpečenie pohodlného a bezproblémového prevádzkovania budov, ale aj špecifické požiadavky na požiarnu detekciu vyplývajúce z charakteru chráneného priestoru a potenciálneho zdroja požiaru, ako napr. elektromobilita, fotovoltické články, batériové úložiská, priemyselné chemické prevádzky, zdravotnícke zariadenia a iné. Všetky takéto unikátne riešenia si vyžadujú smart technológie a unikátne softvérové riešenia. Siemens má produkty a inteligentné riešenia aj na takéto špecifické požiadavky.

Na čele sekcie Building Technologies na Slovensku ste od roku 2014. Čo sa za ten čas zmenilo?

Siemens stále pracuje na vývoji nových technológií a riešení, ktoré reflektujú na nové požiadavky trhu. Tento trend vývoja je veľmi dynamický a napreduje vysokým tempom. Naše nové produkty a možnosti poskytnúť riešenia šité na mieru pre rôzne druhy budov prevyšujú súčasné požiadavky, a tým stanovujú trendy budúcnosti. Počas celého obdobia môjho pôsobenia v spoločnosti Siemens som mal možnosť reálne vidieť, ako sa z technologických vízií časom stali štandardné riešenia. Či už budeme rozprávať o riešeniach v oblasti riadenia technológií v budovách, alebo o požiarnej ochrane, čo sú pre našu divíziu kľúčové technológie, stále máme moderné riešenia pre stavebný trh. Zmena určite nastala aj v našom prístupe pri kreovaní riešení pre zákazníkov, oblasť energetickej efektívnosti a požiarnej bezpečnosti doplnili témy ako kybernetická bezpečnosť, kvalita vnútorného prostredia, IoT či digitalizácia.

Oblasť energetickej efektívnosti a požiarnej bezpečnosti doplnili témy ako kybernetická bezpečnosť, kvalita vnútorného prostredia, IoT či digitalizácia.

Akú rolu hrá automatizácia a riadenie budov v znižovaní prevádzkových nákladov a vo zvyšovaní komfortu pre užívateľov a akú úlohu v tom zohráva Siemens?

Téma energetickej efektivity bola na Slovensku dlhodobo zaznávaná. Dnes, v čase zvyšujúcich sa nákladov na zabezpečenie energií sa, samozrejme, táto téma dostáva do popredia. Už v čase covidových opatrení, keď mnoho budov ostávalo prázdnych, bola výhoda mať technologicky vybavenú budovu tak, aby sa minimalizovali potreby na energie a budova nestrácala svoju hodnotu. Ukázalo sa, že vedieť zbierať dáta z budovy a správne ich analyzovať je podstatným krokom k zabezpečeniu energetickej efektívnosti. Navyše, ak si uvedomíme, koľko času trávime v budovách, je veľmi dôležitá aj téma zdravého vnútorného prostredia týchto budov. Verím, že pre užívateľa životného alebo pracovného priestoru v budovách je zaujímavá nielen výška prevádzkových nákladov, ale aj vplyv prostredia na zdravie a bezpečnosť. Dnes je pre nás samozrejmosťou, že v rámci svojich riešení ponúkame služby založené na analýze dát, napríklad pomocou softvérového nástroja Navigator, ktoré zabezpečia efektívnosť prevádzkovania budov, ale aj komfortné a kvalitné vnútorné prostredie.

Aký je význam digitalizácie pre budúcnosť stavebníctva a aký prístup k digitalizácii zastáva Siemens?

Digitalizácia prináša množstvo výhod v každodennom živote. Mnoho informácií sa k nám dostáva rýchlejšie, veľa služieb je dostupnejších a bežný život sa tým očividne zrýchlil. Rovnako aj v stavebníctve digitalizácia priniesla veľa výhod, rýchlejšiu dostupnosť služieb a riešení. Dnes budovy vedia poskytnúť množstvo cenných dát, ktoré zbierajú v podstate nonstop počas prevádzky. Vedieť pracovať s týmito údajmi znamená rozumieť správaniu budovy pri rôznych poveternostných či prevádzkových podmienkach. Nasledujúca predikcia prevádzkových stavov pomáha zabezpečovať spomínanú energetickú efektívnosť, lepšie vnútorné prostredie v budovách, ale aj bezpečnosť ľudí. A, pravdaže, nižšia spotreba energií má pozitívny vplyv na naše životné prostredie. Toto sú témy, ku ktorým sa Siemens vždy hlási a stoja v popredí jeho technologického vývoja.

Dnes budovy vedia poskytnúť množstvo cenných dát, ktoré zbierajú v podstate nonstop počas prevádzky.

Premieta sa nový trend digitalizácie aj do oblasti technológie budov?

Nová „priemyselná revolúcia“ Industry 4.0 prináša do priemyslu vysoký stupeň digitalizácie a prepája procesy, stroje a ľudí. Tieto trendy sa čoraz častejšie uplatňujú aj v technológiách budov. Ide hlavne o tzv. cloudové riešenia, ktoré umožňujú rýchle spracúvanie veľkého množstva dát. Získava sa tým úplne nový pohľad na prevádzku budov, jej efektívnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť.

Uplatňujú sa tieto trendy aj v oblasti protipožiarnych systémov, ako je napríklad elektrická požiarna signalizácia?

Systémy merania a regulácie vyžadujú podstatne širšiu interakciu s externým prostredím a inými zariadeniami budov. Protipožiarne systémy sú „konzervatívnejšie“ než napríklad systémy merania a regulácie a vzťahujú sa na nich predpisy zamerané hlavne na bezpečnosť. Nové možnosti a trendy však priniesla európska technická norma EN 50710 „Požiadavky na poskytovanie bezpečných vzdialených služieb pre systémy požiarnej bezpečnosti a zabezpečovacie systémy“.

Je možné už dnes vidieť niektoré digitálne riešenia Siemensu v tejto oblasti?

Základom digitalizácie v oblasti technológií budov od spoločnosti Siemens je nová platforma Building X poskytujúca prostredie pre cloudové služby. V oblasti protipožiarnych systémov ide hlavne o úplne novú funkciu automatických požiarnych hlásičov DFT technology (Disturbance-Free Testing). Ide o funkciu „samotestovania“ automatických požiarnych hlásičov. Táto funkcia v nastavených intervaloch vykonáva testovanie všetkých dôležitých funkcií hlásičov (komunikácie, riadiacej jednotky vrátane SW a senzorov). Takéto testovanie môže nahradiť skúšanie hlásičov manuálne pomocou testovacích prípravkov. Funkciu „samotestovania“ automatických hlásičov požiarnej signalizácie Siemens Sinteso potvrdila aj nemecká skúšobňa VdS Schadenverhütung GmbH.

Na základe vyhodnocovania údajov je možné identifikovať miesta potenciálnych „falošných poplachov“ a upraviť parametre jednotlivých hlásičov.

Samotestovanie je nepochybne veľmi inovatívna funkcia. Sú k dispozícii aj ďalšie digitálne služby pre tieto nové požiarne hlásiče?

Áno, okrem „samotestovania“ je k dispozícii sledovanie trendu zaprašovania hlásičov, vyhodnocovanie správnosti nastavenia ich parametrov a pod. Prínosom takýchto služieb je zníženie prácnosti servisu, výmena komponentov už na základe „predpovede“ predtým, ako nastane porucha, a pod. Na základe vyhodnocovania veľkého množstva údajov je možné identifikovať miesta potenciálnych tzv. „falošných poplachov“ a preventívne upraviť parametre jednotlivých hlásičov. Nastavenie parametrov požiarnych hlásičov Siemens Sinteso je možné upraviť aj počas prevádzky na báze času alebo externého signálu tak, aby bol pomer medzi odolnosťou proti rušivým vplyvom a citlivosťou na reálne nebezpečie optimálny.

Nástup digitalizácie v mnohých sférach nášho života však prináša aj veľké nároky na zdokonaľovanie kybernetickej bezpečnosti. Ako sa tieto požiadavky premietajú do riešení technológií budov od spoločnosti Siemens?

V minulosti boli technológie budov pomerne izolované a ich interakcia s inými zariadeniami bola založená často iba na elektrických binárnych kontaktoch bez dátovej komunikácie. Narušenie takýchto systémov teda vyžadovalo priamy prístup k zariadeniam. Súčasný trend smeruje k čoraz väčšej komunikácii jednotlivých systémov v budovách, čím sa zabezpečuje funkčnosť budovy ako celku. Samozrejme, tým sa zvyšuje aj riziko kybernetického narušenia, ako aj rozsah možných škôd. V prípade rozsiahlejších objektov Siemens využíva nadstavbovú platformu Siemens Desigo CC. Už pri jej návrhu sa implementovali všetky potrebné princípy kybernetickej bezpečnosti tak, aby zodpovedala triede bezpečnosti SL2 podľa normy EN IEC 62443 „Informačná bezpečnosť priemyselných automatizačných a riadiacich systémov“.

Ako spoločnosť Siemens reaguje na aktuálne trendy v oblasti smart cities a aké má plány do budúcnosti v tejto oblasti?

Výziev je naozaj veľa. Dnes vidíme množstvo zmien okolo seba. Rovnako aj život v mestách vrátane ich infraštruktúry sa mení. Vízia smart cities je nielen o budovách, ale aj o mestských štvrtiach, ktoré si navzájom vedia vymieňať dáta a vytvárať tak smart infraštruktúru, ktorá bude zabezpečovať ľuďom život v lepšom, zdravom a udržateľnom životnom prostredí. Siemens ako dodávateľ technológií pre budovy a energetickej infraštruktúry je podstatných článkom v riešeniach smart cities. Uvedomujeme si túto spoločenskú zodpovednosť a vyvinuli sme otvorenú digitálnu platformu, ktorá umožní široké zapojenie zákazníkov a technologických firiem do vzájomnej spolupráce a výmeny dát v rámci budov či mestských štvrtí. Naďalej pracujeme na rozvoji spomínaných softvérových nástrojov Desigo CC a Navigator, ale aj platformy Building X na zabezpečenie efektívneho prevádzkovania budov a spracovania dát. Som rád, že tieto nástroje sa implementovali už aj u nás na Slovensku, a verím, že ich nasadenie bude v blízkej budúcnosti ešte väčšie. Radi by sme v tejto téme boli skúsenými partnermi pre svojich zákazníkov a udávali trend v oblasti smart cities.