Názov stavby: Prístavba a nadstavba bloku B, prístavba bloku C, Heydukova ul. Bratislava
OUSA – Rekonštrukcia a nadstavba bloku C, Heydukova ul. Bratislava
Miesto stavby: Heydukova a Hollého ulica, Bratislava-Staré Mesto
Investor: Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o.
Generálny projektant: OBERMEYER HELIKA, s. r. o.
Hlavný inžinier projektu: Ing. Vladimír Valent
Hlavný architekt: Ing. arch. Pavlína Pospíšilová, Ing. arch. Jana Pražáková
Manažér stavby: Ing. Peter Porubčan
Generálny dodávateľ: INGSTEEL, spol. s r. o.
Realizácia: 1/2022 – 10/2023
Foto: Tomáš Manina

Onkologický ústav sv. Alžbety v centre Bratislavy sa už od 50. rokov 20. storočia spája s diagnostikou a liečbou onkologických ochorení. Ide o renomované vysokošpecializované pracovisko, ktoré spádovo slúži pre celé Slovensko. Po vyše dvadsiatich rokoch zariadenie potrebovalo zmodernizovať, zlepšiť štandard existujúcej prevádzky a zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti v intenciách potrieb 21. storočia. Pre nemocnicu ide o jednu z najdôležitejších investícií za posledné roky, s cieľom poskytnúť vyšší komfort pacientom, personálu a zlepšiť vybavenie na liečbu ochorení. Vedenie nemocnice naplánovalo rozšírenie nemocnice a svoj zámer zverejnilo v roku 2016. Stavebné povolenie dostal projekt v roku 2020 a realizácia sa začala začiatkom roka 2022. Išlo o extrémne náročný proces prípravy projektu, ako aj samotnej realizácie, ktorá bola ovplyvňovaná nielen lokalitou Starého Mesta, ale aj potrebou zabezpečiť plynulý chod nemocnice počas celej doby výstavby. Aj vďaka spoločnému úsiliu vedenia nemocnice, projektanta a dodávateľa v októbri tohto roka prebehla úspešná kolaudácia stavby.

V kontexte minulosti

Dejiny nemocnice siahajú až do 18. storočia, keď nemocnicu založili sestry Rehole svätej Alžbety na ošetrovanie ťažko chorých a opustených ľudí. Po druhej svetovej vojne bola nemocnica zoštátnená a vytvoril sa tu Ústav pre výskum a liečbu rakoviny, neskôr Ústav experimentálnej onkológie SAV a Ústav klinickej onkológie, ktorý sa stal centrom onkologickej diagnostiky a liečby. Začiatkom 90. rokov 20. storočia sa nemocnica v reštitúciách vrátila Reholi svätej Alžbety a vznikla nová nemocnica – Onkologický ústav sv. Alžbety. Ústav je vysoko špecializovaným neštátnym zdravotníckym zariadením, v ktorom sa realizuje komplexná diagnostika a terapia takmer všetkých nádorových lokalizácii. Ústav patrí medzi najvýkonnejšie zariadenia v chirurgickej liečbe nádorov mliečnej žľazy, štítnej žľazy, nádorov tráviaceho traktu a gynekologických nádorov. Je jediným pracoviskom v SR, kde sa vykonáva brachyterapia rakoviny prostaty rádioaktívnymi zrnami a liečba rakoviny prostaty a neuro-endokrinných nádorov rádioaktívnym Lutéciom. Ústav je tiež centrom pregraduálnej a postgraduálnej výučby v spolupráci s LF UK a SZU.

Riešenie s „veľkým obuvákom“

Podmienky na realizáciu zámeru boli zložité. Nemocnica v exponovanej polohe úplného centra mesta je súčasťou veľkého mestského bloku ohraničeného štyrmi ulicami: Špitálskou, Hollého, Heydukovou a Kolárskou. Tri z nich sú úzke a jednosmerné, v pracovných dňoch je na nich rušná premávka a pohyb chodcov. Areál nemocnice tvorí zástavba rôznorodého charakteru a veku. Dotýka sa historických stavieb kláštora s dvoma kostolmi a je v kontakte s mladšou zástavbou nemocnice. Na prístavbu a dostavbu Onkologického ústavu sv. Alžbety do veľmi stiesnených priestorových pomerov bol potrebný doslova „veľký obuvák“, ako nám povedal Ing. Juraj Škorvánek zo spoločnosti Ingsteel, ktorá sa tiež podieľala na stavebných prácach. Zmenami prešli tri bloky: parciálnou rekonštrukciou blok A a kľúčovými zmenami – prístavbou a nadstavbou bloky B a C. Práve tieto dva objekty bolo treba napasovať do zložitých priestorových pomerov. Jeden pozdĺž Hollého ulice – blok B pristavovaný a nadstavovaný a druhý prakticky nový vo vnútrobloku, vo dvore – blok C. Okrem toho blok B musel rešpektovať svetlotechnické požiadavky, aby nová budova nezatienila, neznehodnotila a neznížila kvalitu bývania v bytoch v protiľahlom dome na Hollého ulici, preto má blok B terasovito odstupňované horné podlažia. Výstavba prebiehala počas plnej prevádzky nemocnice bez obmedzení, čo bolo veľmi náročné z hľadiska organizácie stavebných prác, nadväznosti stavebných procesov a prašnosti, hlučnosti či bezpečnosti. Búracie práce bolo nevyhnutné prispôsobiť, a tak namiesto búrania kladivom sa používalo jadrové vŕtanie a rezanie. Stavba nesmela limitovať liečebné procedúry, napr. v zóne magnetickej rezonancie, ktorá sa nachádza na 1. podzemnom podlaží bloku A, bol nežiaduci pohyb s ťažkými strojmi a nadmerné vibrácie, a tak zhotoviteľ musel zvoliť iný spôsob búrania. Nežiaduce boli akékoľvek výpadky elektrického prúdu, napájanie nových sietí na pôvodné muselo prebiehať mimo dennej pracovnej prevádzky a cez víkendy. Vybudovať tu zariadenie staveniska bolo takmer nemožné. Preto bola veľmi zložitá aj logistika dodávok a skladovania stavebných materiálov, ako aj organizácia staveniska, areál totiž jednoducho nedisponuje dostatočným priestorom. Počas výstavby bolo nevyhnutné trikrát zabezpečiť odstávku premávky: kvôli montáži a demontáži vežového žeriava a kvôli dodávke nového diagnostického zariadenia PET CT.

Architektonický koncept

Architektúra rekonštrukcie, prístavby a nadstavby Onkologického ústavu sv. Alžbety je stvárnená elegantne, civilne a funkčne. Citlivo reaguje na historické objekty, využíva možnosti prostredia a používa súčasné kvalitné materiály, prvky a technológie. Prejavila sa zvonku na vstupe do bloku A, na bloku B z Hollého ulice, ktorý je prakticky nový a narástol aj objemovo. Fasáda z Hollého ulice je pohľadovo najexponovanejšie miesto, púta na nej moderný kompozitný bondový obklad hnedej a béžovej farby. Jej členenie a farebnosť rešpektujú umiestnenie medzi historickou fasádou kláštora a protiľahlými bytovými domami z 50. rokov 20. storočia či v širšom okolí nemocnice. Uskakovanie podlaží je z pohľadu chodca viditeľné minimálne, no dobre z vyšších poschodí okolitých budov. Čo sa týka bloku C, ten je takisto prakticky nový, no môžu ho vidieť len pacienti a personál pohybujúci sa v areáli nemocnice. Z verejných priestranstiev ho nevidieť. Z dvora však púta pozornosť jeho vertikálna členitosť a zaoblená fasáda, ktorá zmäkčuje objem a zútulňuje okolie. Oba bloky B aj C využívajú extenzívne vegetačné strechy. Vo dvore sa postupne obnoví zeleň a zrealizuje parková úprava. Parkovanie bude riešené v rámci existujúceho parkoviska od Špitálskej.

Dispozično-priestorové riešenie

Do nemocnice, do jej rôznych objektov sa dá vojsť niekoľkými vchodmi. Zmeny v areáli sa dotýkali blokov A, B a C. Z architektonicko- urbanistického hľadiska zostala štruktúra budov nemocnice zachovaná, aj hlavný vstup ostal v rovnakej polohe. Nový vstup nadväzuje na centrálnu vstupnú halu, odkiaľ pacienti pokračujú na diagnostické a liečebné procedúry alebo do lôžkových oddelení. Z Heydukovej ulice sa vstupuje do objektu A a objektu B. Pacienti a návštevníci nemocnice mali v pôvodnom vstupe v rohovej časti bloku A z Heydukovej veľmi obmedzený priestor na registráciu, príjem, ale aj na čakanie na vyšetrenie alebo na odvoz. Blok A bol prevažne lôžkový a mal pôvodne 17 ambulancií. V rámci rekonštrukčných prác sa tu zrealizuje nový, dôstojnejší vstup do nemocnice a spoločné zázemie pre pacientov (zastrešenie vstupu do nemocnice, výťah pre imobilných). V pláne je aj bufet a drobné služby. Na lepšie zabezpečenie vertikálnej komunikácie pribudli v bloku B dva evakuačné výťahy s podlažným vestibulom presvetleným z Heydukovej ulice. Nový krčok oddeľuje prístavbu bloku B od bloku C. Zrealizovalo sa aj napojenie na bloky B a C, oba prešli radikálnymi zmenami. Prístavba a nová časť bloku B posunuli stavebnú čiaru na hranicu pozemku, budova tak lícuje s ulicou, zväčšia sa izby a zvýšil sa ich štandard, rovnako sa rozšíri priestor na zázemie lôžok a pracovne lekárov, vďaka čomu bude starostlivosť o pacientov komfortnejšia. Na 2. podzemnom podlaží je technologické vybavenie, rozvodne elektrickej energie, strojovne vzduchotechniky. Ponechaný je aj zásobovací vstup do lekárne na Hollého ul. Riešenie s rešpektom pristupuje k budove kláštora, od ktorého si zachováva vzdialenosť sedem metrov. Výška hlavnej hmoty pristaveného bloku B sleduje ukončenie sedlovej strechy kláštora. Z hlavnej uličnej fasády je najviac vnímateľné 1. až 3. nadzemné podlažie, ďalšie podlažia sú ustúpené, sú z chodníka potlačené. Posledné zasunuté podlažie je určené na technológie, strojovňa VZT, strojovňa chladenia a nová kotolňa, ktorá zásobuje oba nové bloky B a C. Hospodársky vstup zostal pôvodný zo Špitálskej cez parkovisko a jednotlivé dvory vo vnútri areálu. Objekt B je novou komfortnejšou častou nemocnice. V objekte budú izby pre pacientov s kúpeľňami a toaletami, ambulancie, čakárne, zázemie liečebných procesov, sklady, lekárske izby a diagnostické miestnosti. V rámci prístavby sa zrealizujú nové laboratóriá, diagnostické centrum, nové priestory pre PET CT na Klinike nukleárnej medicíny. Na zlepšení komfortu a štandardu prevádzky existujúceho zdravotníckeho zariadenia sa podieľa aj prístavba a nadstavba bloku C vo dvore. Pôvodne bol tento blok trojpodlažný s dvomi podzemnými a jedným nadzemným podlažím a nachádzali sa v ňom prevádzky dvoch lineárnych urýchľovačov, kaplnka so zázemím, veľká zasadacia miestnosť a niekoľko pracovní lekárov. Táto časť bola asanovaná a nový blok C je vyšší o jedno nadzemné podlažie. Pri jeho výstavbe sa zasiahlo do vedľajších konštrukcií blokov A a B a prepojili sa podzemnou chodbou na úrovni 2. podzemného podlažia do bloku A a novým spojovacím mostíkom na prvom nadzemnom podlaží do pôvodnej časti bloku B. Na 1. nadzemnom podlaží bloku C sa nachádza kaplnka so zázemím, konferenčná miestnosť, pracovne pre lekárov a ambulancie. Na 2. nadzemnom podlaží sa nachádzajú priestory ambulancií, riediareň cytostatík a stacionárna miestnosť pre aplikáciu chemoterapie.

Stavebné riešenie

Zvislé nosné konštrukcie pristavovanej a nadstavovanej časti tvorí železobetónový skelet v kombinácii s vnútornými nosnými stĺpmi a obvodovými nosnými stenami. V suteréne sú zvislé nosné obvodové konštrukcie tvorené železobetónovými stenami, tie sa realizovali jednostranným debnením. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria železobetónové stropné dosky. Nosnú konštrukciu 6.N.P. bloku B tvorí oceľová nosná konštrukcia. V bloku C sa nachádzajú dve nové monolitické schodiská. Existujúce obvodové steny lineárneho urýchľovača sú železobetónové alebo murované z pálených dierovaných tehál. Nové obvodové steny sú riešené prevažne ako monolitické železobetónové. Vnútorné deliace priečky v technických priestoroch a priestoroch v suteréne stavby sú murované z presných pórobetónových tvárnic. V jednotlivých priestoroch na nadzemných podlažiach sú sadrokartónové deliace priečky s dvojitým opláštením. V priestoroch s rizikom odstrekujúcej vody, prípadne inej vlhkosti sú navrhnuté priečky z impregnovaných sadrokartónových dosiek a keramické obklady. V strojovni VZT, CHL a v ostatných technických priestoroch boli navrhnuté akusticky pohltivé povrchové úpravy stien a stropov obkladom z minerálnej vlny. Povrchové úpravy fasády boli navrhnuté rôznorodo. V spodných častiach nadzemných podlaží sú steny zateplené kontaktným zatepľovacím systémom ETICS, na ktorý sa aplikovala ušľachtilá omietka bielej farby. V horných častiach nadzemných podlaží tvorí fasádu zasklený fasádny systém. Hrúbky tepelnej izolácie fasády sú rozlíšené podľa polohy a typu zatepľovanej konštrukcie. Fasádne okná a dvere sú na báze hliníkových profilov s prerušením tepelného mosta, ide o trojkomorový systém. Do všetkých transparentných dverových, rámových a okenných konštrukcií sa použilo izolačné trojsklo so solárnym faktorom skla 46. Stĺpovo-priečniková hliníková fasáda je štrukturálne zasklená s mechanickým zabezpečením výplní proti vypadnutiu do zvislého a vodorovného rastra fasády. Do fasádneho rastra sú vkladané okenné konštrukcie s otváravým a otváravo-sklopným kovaním, prípadne s dverami. Fasádny raster okolo týchto konštrukcií má priznané krycie lišty. Ako nášľapné vrstvy v jednotlivých priestoroch sú použité PVC podlahy, PVC antistatické podlahy, dlažby, obklady a hygienicky udržiavateľné povrchy odolné proti požiadavkám prostredia. Vo všetkých priestoroch sú navrhnuté kazetové akustické podhľady. Vnútorné dvere sú drevené, mechanicky odolné proti oderu a poškriabaniu, vlhkosti a chemikáliám. Všetky dvere sú bezbariérové, vybavené antikorovým kovaním s valcovými závesmi. Objekty sú ukončené plochou strechou ako jednoplášťová zelená strecha s extenzívnou zeleňou. V rámci stavby sa zrealizovali preložky a nové vetvy areálových rozvodov inžinierskych sietí (kanalizácia, elektrina). Zaujímavosťou, ktorá takisto podporí efektivitu práce medzi jednotlivými nemocničnými oddeleniami je potrubná pošta. Okrem iných požiadaviek stavba musela spĺňať rôzne zvýšené požiadavky na akustiku, nehorľavosť, umývateľnosť a hygienu, ale aj požiadavky na parametre budovy A0.

Na záver

Stavba sa nachádza medzi dvomi blokmi nemocnice, z ktorých každý tvorí samostatný dilatačný celok. Na projekte prístavby a dostavby Onkologického ústavu sv. Alžbety bol najzložitejší súbeh procesov výstavby a neprerušená prevádzka veľkého nemocničného areálu, navyše umiestneného v centre mesta. Zastavaná plocha nemocnice sa z 999 m2 zväčšila o 621 m2 na 1 620 m2 – z toho blok B z 586 m2 na 1 070 m2, blok C zo 413 m2 na 550 m2. Počet lôžok sa zvýši zo 195 na 201. Projekt rekonštrukcie, prístavby a nadstavby nemocnice prispeje k zvýšenému komfortu a štandardu pacientov na lôžku zväčšením izieb a doplnením hygienických buniek, zvýši sa aj počet lôžok ambulantnej časti a zlepšia sa parametre zázemia pre zdravotnícky personál. Zmeny pozdvihnú priestor na diagnostiku aj na kvalitu prístrojového vybavenia. Je dlhodobo známe, že zo psychologického hľadiska kvalitné prostredie napomáha liečbe. Novými priestormi nemocnica získala moderné bloky, a to najpodstatnejšie – lepšie vybavenie pre lekárov, nové PET-CT, laboratóriá na rádiofarmaká, čo je pre špičkovú úroveň popredného onkologického pracoviska na Slovensku a najmä pre pacientov najdôležitejšie.

Špeciálne geotechnické práce na zabezpečenie stavebných jám pre prístavbu nových blokov „B“ a „C“ pomocou technológie tryskovej injektáže – Soilcrete a následne hĺbkové zakladanie bloku „B“ tiež technológiou tryskovej injektáže – Soilcrete zhotovila spoločnosť Keller špeciálne zakladanie.