Mesto Jemnice v Českej republike vyhlásilo jednokolovú otvorenú projektovú architektonicko-krajinársku súťaž. Jej predmetom je návrh architektonicko-krajinárskeho riešenia premeny údolia letného kina a priľahlej skautskej klubovne v bezprostrednej blízkosti historického centra mesta Jemnice a zámockého parku. Prostredie údolia, zakliesnené v historickej časti mesta, medzi parkmi a s kulisou vysokých stromov ponúka nesmierny potenciál na vytvorenie inšpirujúceho a reprezentatívneho spoločensko-kultúrneho priestoru pre širokú verejnosť aj kvalitného zázemia pre miestny skautský oddiel.

„Skautská klubovňa a priľahlý vonkajší priestor bude uspokojovať potreby miestneho oddielu s možnosťou konania skautských akcií aj regionálneho významu. Verejný priestor v tesnom susedstve bude multifunkčný a flexibilný tak, aby umožňoval konanie menších spoločenských a kultúrnych akcií, usporadúvanie rôznych koncertov, happeningov, malých trhov, letného premietania a podobne. Na to bude potrebné vybudovať diskrétne zázemie menšieho rozsahu. Skautská klubovňa, spoločenský priestor a priľahlé svahy budú tvoriť jedno harmonické prostredie,“ približujú svoju víziu zadávatelia.

Návrh by mal rešpektovať historický aj urbanistický kontext lokality a plnohodnotne ho dotvárať. V hre je aj ucelený princíp zelenej a modrej infraštruktúry. Návrh napríklad môže preveriť možnosti využitia dažďovej vody, použitie priepustných povrchov či vytvorenie prírodného koryta na odtok vody z neďalekých parkových rybníkov. Všeobecne môže zahŕňať podnety na environmentálnu výchovu.

Zadávatelia kladú dôraz na životné prostredie. Navrhované riešenie by malo mať pozitívny dosah na biodiverzitu a zlepšenie ekosystémových služieb mesta, malo by byť udržateľné a nemalo by vytvárať prehnané náklady na údržbu. Je potrebné rešpektovať predpokladaný rozpočet stavebných nákladov, ktorý je vyčíslený približne na 50 miliónov českých korún. Riešené územie má rozlohu 11 575 m2.

„Nad rámec riešeného územia je vymedzené takzvané dotknuté územie, ktoré nie je predmetom súťažného návrhu, ale odporúča sa aspoň rámcovo navrhnúť jeho možný rozvoj,“ odporúčajú zadávatelia. Plocha dotknutého územia je veľká 10 998 m2.

Uchádzači môžu svoje návrhy posielať do 10. októbra tohto roku do 14. hodiny. Hodnotiacu porotu tvoria odborníci a členovia Marie Marková Nunvářová, Pavel Nevrkla, Jiří Kopr, Jakub Chvojka, David Vávra, Kamil Mrva a Tereza Mácová. Náhradní členovia poroty sú Petr Velička, Tomáš Jiránek a Daniela Týfová. Víťazný návrh bude ocenený sumou 300-tisíc českých korún.