Hlavní architektonický princip tvoří prostota a lapidárnost tvarového, materiálového i barevného řešení, bez zbytečných efektů. Vnější výraz celého souboru je solidní a pevný. Velká pozornost se při návrhu věnovala kvalitě výukového prostředí, tedy zejména akustice, dobrému osvětlení a také kvalitě vzduchu.

FOTO: KOLEKTIV AUTORŮ 

Lety, podobně jako řada dalších obcí v prstenci kolem Prahy, procházejí v posledních třech dekádách masivní urbanizací. Počet obyvatel se zvýšil z 347 v roce 1932 na dnešních zhruba 1 500, tedy na více než čtyřnásobek. V obci však stále zůstávají volné rozvojové plochy pro výstavbu rodinných domů, takže počet obyvatel ještě poroste, až k 2 500. Místní děti historicky chodily do školy v Dobřichovicích nebo Řevnicích. Zmíněné sousední obce se ovšem také rozrůstají a tamní školní kapacita je vyčerpána. Proto i Lety musely přikročit k přípravě výstavby nové školky a školy.

Komplikovaný tvar pozemku i problém s návrhem parkoviště

Práce na projektu začaly v roce 2017. Obec odkoupila od soukromého vlastníka kus pole podél Karlštejnské ulice. Pozemek má nepravidelný komplikovaný tvar přibližně písmene L o rozloze 5 890 metrů čtverečních. V současnosti se nachází na okraji zastavěného území, v budoucnu bude nicméně obestavěn rodinnými domy a dostane se blíže těžiště zástavby. Návrh byl od počátku limitován požadavkem na možnost etapizace výstavby z důvodu dotačního financování. Proto byl ve fázi studie koncipován jako soubor čtyř pavilonů čtvercového půdorysu, o různých velikostech a s různou podlažností, s propojovacími přízemními krčky. První pavilon zahrnoval mateřskou školu, další dva první a druhý stupeň základní školy a čtvrtý tělocvičnu.

Realizace se zatím dočkaly dva pavilony – nejdříve budova MŠ a následně první stupeň ZŠ i s jídelnou a kuchyní pro celý soubor. Stavební povolení je vydáno také pro tělocvičnu. Pavilon druhého stupně podle původního územního plánu překračoval limit zastavitelnosti pozemku, od roku 2021 již ale platí nový územní plán, který jeho výstavbu teoreticky umožňuje. Poměrně velký problém při navrhování představovalo umístění parkoviště pro 35 aut, což je počet požadovaný platnými normami. Snahou bylo eliminovat rozlehlé parkovací plochy a spíše je rozdělit po menších skupinkách podél komunikací.

V hlavní roli jednoduchost

Hlavní architektonický princip návrhu tvoří prostota a lapidárnost tvarového, materiálového i barevného řešení, bez zbytečných efektů. Vnější výraz celého souboru je solidní a pevný. Budovy sjednocuje čtvercový půdorys, přísný rastr oken a jednotný styl fasádního pláště. Pro celý soubor vznikl manuál barev, který používá tři základní odstíny – žlutou, oranžovou a světle zelenou. Uvedené barvy jsou pak použity na okna, dveře, schodiště a interiérové vybavení.

Jako konstrukční systém se uplatnily režné betonové sendvičové tvárnice s integrovanou tepelnou izolací Livetherm: Pohledově se uplatňují jak na fasádách, tak v interiéru. Jde tedy o určující konstrukčně-materiálový element, tvořící hlavní složku architektonického výrazu obou budov. Již ve fázi projektu bylo nutné zpracovat podrobné spárořezy všech fasád i vnitřních stěn a zajistit správné návaznosti a vazby zdiva, překladů, pilířů i dalších konstrukčních prvků. Okenní otvory mají zalomená ostění pro jednoduché osazení výplní s přerušeným tepelným mostem. Pro stínící žaluzie byly na míru vyrobeny zámečnické kastlíky, zvenčí doplněné pohledovým obkladem, vytvořeným lícovou částí odloupnutou z betonové sendvičové tvárnice.

Vložkové stropy s prefabrikovanými nosníky byly doplněny ocelovými výměnami tam, kde stěny neprobíhají v patrech nad sebou. Mateřská škola má střechu konstruovanou stejně jako strop, u školního pavilonu musela být kvůli souladu s územním plánem (limit výšky max. dvě nadzemní podlaží + podkroví) použita střecha šikmá s dřevěným krovem ze sbíjených vazníků. Obě budovy mají střechu perforovanou střešními světlíky.

Zaměření na kvalitu

Velká pozornost se při návrhu věnovala kvalitě výukového prostředí, tedy zejména akustice, dobrému osvětlení a také kvalitě vzduchu. V pobytových prostorech byly navrženy atypické pohltivé podhledy, kryté bíle lakovanými lamelami z desek CETRIS. Pro umělé osvětlení tříd byly navrženy LED panely. Denní osvětlení zajišťují velkoplošná okna, oslnění a přehřívání interiéru brání exteriérové žaluzie, ovládané elektromotory. Kvalitu vnitřního vzduchu zajišťují v každé učebně autonomní rekuperační VZT jednotky, zabudované do vestavěných skříní (v MŠ do podhledů). Popsané řešení umožňuje dobrou regulaci v každé místnosti nezávisle a provoz VZT dle potřeby nebo podle koncentrace škodlivin ve vzduchu.

Mateřská škola zahrnuje tři oddělení s nezbytným zázemím. Má dvě podlaží propojená přímým schodištěm a výtahem. Z požárních důvodů muselo být navrženo i venkovní únikové schodiště, které má ocelovou konstrukci a je točité. Pro každé oddělení bylo individuálně navrženo interiérové vybavení, navíc ale také grafický systém a označení místností i dětských skříněk pomocí obrázkových symbolů. Obědy pro děti v MŠ se připravují v kuchyni vedlejší budovy.

Pavilon základní školy je určen pro první stupeň a zahrnuje šest shodných čtvercových učeben, s okny vždy po dvou stranách. Učebny mají rozměr 7,75 × 7,75 metru, a jsou tedy poměrně univerzální z hlediska možných variant uspořádání nábytku. Komunikační prostor mezi učebnami měří na šířku 3,5 metru, takže se hodí i pro neformální typy výuky, například v menších skupinkách, a navíc je vybaven úložnými prostory. V přízemí se nacházejí šatny a také jídelna s kuchyní, která slouží pro mateřskou školu a má rezervu v kapacitě i pro budoucí budovu druhého stupně.

Interiérové řešení je navrženo především s ohledem na jeho malé uživatele. Hlavní hledisko představuje vytvoření ideální pobytové pohody, třídy jsou zalité světlem. Stěžejní bylo použít kvalitní a odolné materiály, jako je lité terrazzo a PUR stěrky na podlahách a dřevěný nábytek i okna. Rovněž v případě školy se interiér navrhoval na míru, s využitím překližkových desek. Kromě vestavěných prvků byly navrženy také modulární stoly a lavice pro jídelnu nebo například katedry pro učitele ve třídách.

Obě budovy propojuje přízemní krček, který slouží i jako vstupní zádveří. Jde o nevytápěný prostor, s fasádou ze skleněných profilů Profilit a s monolitickou střešní deskou na ocelových sloupcích. Obdobně je řešeno též vstupní zádveří školy.

Všechno nešlo hladce

Během výstavby se objevilo několik komplikací. Ukázalo se, že deklarovaná výrobní přesnost betonových sendvičových tvárnic je jen zbožným přáním, a pracovníci zhotovitele museli tvárnice na stavbě třídit podle výšky, aby zajistili vodorovný průběh ložných spár. Obě budovy měly být původně rozlišeny odstínem šedého krycího nátěru fasády, dodavatel materiálu však nebyl schopen druhý odstín dodat, tudíž jsou obě budovy stejné. Během stavby školy proběhla pandemie covidu a s tím spojené turbulence na stavebním trhu, například nedostatek stavebního řeziva. Naštěstí mohla obec Lety v daném případě využít fakt, že má ve svém vlastnictví lesní pozemky, a dřevo na stavbu dodat sama.

Názov:Mateřská a základní škola v Letech u Dobřichovic
Adresa:Karlštejnská ulice, Lety u Dobřichovic
Autori:Ondřej Tuček
Spolupráca:Lenka Belanská, Jan Binter, Anna Blažková
Investor:Obec Lety
Dodávateľ:MŠ: Pragotrade spol. s r.o. Pchery-Humny, ZŠ: KONSIT a.s. Praha Projekt: 2017–2018
Realizácia:MŠ: 07/ 2019 – 09/ 2020
ZŠ: 11/2020 – 02/2022
Zastavaná plocha:MŠ: 289 m²
ZŠ: 486 m²
Ocenenia:Stavba získala dve ocenenia v rámci súťažnej prehliadky – Stavba roku Středočeského kraje 2022: 
·          Zvláštní cena veřejnému investorovi za dlouhodobou koncepci rozvoje obce
·          Cena veřejnosti