Ústav pamäti národa (ÚPN) patrí k najmladším inštitúciám na Slovensku. Vznikol pred dvadsiatimi rokmi a odvtedy sídli na rôznych miestach Bratislavy, zatiaľ však nemal možnosť fungovať ako reprezentatívna inštitúcia otvorená pre verejnosť.

Z  doteraz nevyužívaných budov na štátnych pozemkoch na rozhraní mestských častí Ružinov, Staré Mesto a Nové Mesto má vzniknúť reprezentatívne sídlo ústavu aj s verejnými priestormi pre návštevníkov. Ústav pamäti národa preto vyhlásil verejnú projektovú jednoetapovú architektonickú súťaž, ktorej cieľom je získať architektonický návrh rekonštrukcie areálu pre Ústav pamäti národa.

Návrh by mal v maximálnej miere reagovať na stanovené požiadavky a identifikované problémy a nájsť optimálny spôsob riešenia s ohľadom na otvorený mestský priestor a organizáciu, ktoré slúžia ľuďom, funkčnú a príťažlivú prevádzku múzea, knižnice a archívu a kvalitu pracovných podmienok a priestorov pre zamestnancov. Dôraz sa kladie na identifikáciu vhodného pomeru medzi technickými a priestorovými požiadavkami, architektonickým výrazom, ako aj ekonomickou, environmentálnou a energetickou náročnosťou riešenia. Celkové riešené územie má rozlohu 7 684 m2.

„V predloženom návrhu sa požaduje vhodnou mierou kultivovať areál, vítané je umiestniť mobiliár a vytvoriť priestory pre verejnosť. Rovnako v rámci úprav exteriérových priestorov riešiť v areáli oddychovú zónu pre zamestnancov a obyvateľov okolia. Vyhlasovateľ odporúča, aby návrh zohľadňoval opatrenia znižujúce produkciu skleníkových plynov a opatrenia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Očakáva sa najmä snaha o využívanie riešení s nízkou uhlíkovou stopou. Vítané sú riešenia zamerané na šetrenie vodou, na zadržiavanie a vsakovanie dažďovej vody v území pomocou prvkov zelenej infraštruktúry aj prvkov technického charakteru a znižovanie podielu nepriepustných povrchov na teréne,“ píše sa v zadaní.

V súťažných návrhoch by mali architekti zohľadniť odporúčanie zachovať zeleň v čo najväčšej miere, je potrebné myslieť aj na vhodné osvetlenie priestorov vrátane chodníkov alebo ciest určených na vjazd vozidiel. V areáli sa môžu umiestňovať exponáty múzea, napríklad busty, súťažné riešenie by teda malo prihliadať aj na túto skutočnosť. Predpokladané investičné náklady na realizáciu sa zatiaľ odhadujú na 6 miliónov eur.

Súťažné návrhy môžu účastníci predkladať do 11. augusta 2023, výsledky budú známe 8. septembra tohto roku. Porotu tvoria odborníci Ondřej Císler, Ondrej Marko, Branislav Husárik, Petra Coufal Skalická a Adela Martinkovičová. Náhradní členovia poroty sú Patrícia Botková a Ján Pálffy. Autor víťazného návrhu získa 15-tisíc eur.