Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila výzvu z Programu Slovensko s cieľom podporiť znižovanie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejných budovách. Na túto iniciatívu je vyčlenených 143 miliónov eur.

SIEA pripravovala podmienky tejto výzvy niekoľko mesiacov v spolupráci so všetkými zainteresovanými subjektmi, na ktoré sa program vzťahuje. Hlavný dôraz sa kladie na verejné administratívne budovy a budovy škôl a školských zariadení. Žiadateľmi môžu byť štátna správa, obce, mestá, vyššie územné celky, nadácie, občianske združenia alebo neziskové a cirkevné organizácie, ak sa ich projekt týka verejných budov používaných ako školy, školské zariadenia alebo ako ubytovanie pre ľudí v núdzi.

Minimálna suma podpory na projekt je 200 000 eur a maximálny limit nepresahuje 5 miliónov eur na jeden projekt. Podpora môže dosiahnuť až 100 %, a to v závislosti od dosiahnutej úspory primárnej energie.

Oproti minulému programovému obdobiu je novinka, že na jednu žiadosť možno získať podporu dvoch druhov opatrení. Na zlepšovanie energetickej účinnosti budov je vyčlenených 133 miliónov eur a ďalších 10 miliónov eur na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Pri zlepšovaní energetickej efektívnosti budov sa budú preferovať opatrenia, ako je zatepľovanie, výmena okien a modernizácia technických systémov budov. Okrem toho je novinkou možnosť financovať opatrenia, ktoré súvisia s úsporou energie nepriamo, ale prispievajú k lepšej kvalite vnútorného prostredia, ako napríklad odstránenie bariér, zabezpečenie tepelnej a zvukovej pohody, aplikácia princípov európskeho Bauhausu a implementácia energetického manažmentu budov.

Podpora bude udelená, ak sa energetická klasifikácia budovy zlepší aspoň o jednu energetickú triedu a budova dosiahne minimálne 30 % plánovanej úspory primárnej energie. Na dosiahnutie 100 % pokrytia oprávnených nákladov budú musieť prevádzkovatelia verejných budov dosiahnuť úsporu primárnej energie vo výške 60 % a viac. Ak to bude menej, podpora bude závisieť od dosiahnutej úspory.

Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie sa zameriava na inštaláciu zariadení na skladovanie energie a implementáciu systémov monitorovania, optimalizácie a riadenia spotreby energie v energetických sústavách.