Sú si vedomí svojej zodpovednosti a už teraz chcú nastaviť čo najlepší rámec rozvoja mesta na desaťročia dopredu. Vedenie Trnavy má víziu postupne budovať novú kvalitu mesta, ktoré bude plnohodnotne pripravené napĺňať potreby života v 21. storočí. V centre záujmu je plán vybudovať široko využívaný demokratický kvalitný verejný priestor. Samospráva vyhlásila verejnú projektovú dvojetapovú urbanisticko-krajinársku súťaž na podobu novej mestskej Štvrte (pracovný názov). Z pohľadu histórie rozvoja mesta ide o zmenu, ktorá nastaví nový štandard prípravy územného plánu. Predmetom súťaže je urbanistický návrh pre rozľahlé rozvojové nezastavané územie, ktoré je situované vo východnej časti mesta. Rozloha predmetného územia je približne 135 hektárov vrátane plánovanej centrálnej zelenej plochy, ktorá by mala mať približne 40 hektárov. Odhadovaná hodnota zákazky je vyčíslená na 600-tisíc eur bez DPH.

„Chceme, aby Štvrť bola mestom krátkych vzdialeností a zároveň integrálne prepojená s existujúcim mestom a krajinou v okolí. Pri formovaní zadania bola pre nás extrémne dôležitá otázka krajiny, zelenej a modrej infraštruktúry,“ zdôrazňujú zadávatelia súťaže.

„Pre mesto na rovine, ničím nechránené proti ustavičným vetrom, obkolesené priemyselným poľnohospodárstvom, s takmer nulovými existujúcimi prvkami prirodzenej krajiny, s nízkou hladinou podzemných vôd a negatívnym akustickým vplyvom vybudovaného obchvatu, je zásadné zlepšenie ekologickej stability vyslovene otázkou prežitia v budúcnosti,“ uvádzajú v zadaní.

Preto by v návrhoch nemal chýbať dostatok zelených plôch, parkov, záhrad či verejných priestranstiev určených na relaxáciu a oddych obyvateľov. Nová trnavská Štvrť by mala spĺňať princípy pätnásťminútového mesta. Mala by byť inkluzívna, robustná, lákavá, životaschopná a udržateľná. Preto by mali architekti pri tvorbe návrhu novej trnavskej Štvrte myslieť aj na dôležitosť udržateľnej dopravy. Ako neblahý príklad slúžia mnohé mestá, kde dnes doprava kolabuje. Naopak, pozitívnou víziou budúcnosti je bezpečná pešia doprava, plynulá a rýchla cyklodoprava, komfortný systém verejnej dopravy či flexibilný systém logistiky.

Riešené územie je dnes z veľkej časti v súkromnom vlastníctve množstva vlastníkov, mesto Trnava vlastní len malú časť. Vedenie mesta však aktívne pristupuje k regulácii územia a verí v úzku spoluprácu s vlastníkmi. Riešené územie bolo stanovené ako kompaktná plocha, ktorá je dodnes bez stavebných zámerov. Dotknuté územie bolo stanovené ako priľahlé okolie riešeného územia, v ktorom realizovateľnosť víťazného návrhu podmieňujú rôzne faktory a vo všeobecnosti je zložitejšia než v riešenom území. Nachádzajú sa v ňom viaceré živé stavebné zámery. Niektoré z nich sú aktuálne v realizácii, iné sú vo vysokej fáze prípravy na realizáciu, ďalšie sú v procese konsolidácie majetkových vzťahov. Časť dotknutého územia tvoria stabilizované plochy s obyvateľmi zvyknutými na okolité prostredie, kde je nutné navrhovať zmeny zvlášť citlivo.

Súťažné návrhy môžu účastníci predkladať do 22. septembra 2023 (1. etapa) a do 1. marca 2024 (2. etapa). Výsledky by mali byť známe koncom marca budúceho roku. Súčasťou medzinárodnej odbornej poroty, ktorá bude súťažné návrhy hodnotiť, je Nina Svanda, Darius Reznek, Monika Konrad, Štepánka Endrle a Ondrej Horváth. Náhradní členovia poroty sú Filip Tittl, Igor Marko a Mária Dida. Víťaz prvej ceny získa 60-tisíc eur.