Sprievodné akcie Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska na 42. medzinárodnom veľtrhu CONECO spojeného s 32. ročníkom veľtrhu Racioenergia

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ktorého hlavným cieľom je presadzovanie rozvoja a záujmov Slovenského stavebníctva a vytváranie podmienok pre dlhodobú stabilitu a perspektívu stavebníctva na Slovensku, organizuje v priestoroch medzinárodného veľtrhu CONECO 2023 spolu s partnermi viacero odborných podujatí. Najzaujímavejšie podujatia budú: Workshop: Verejné obstarávanie energeticky efektívnych verejných budov, konferencia Fórum Slovenského stavebníctva 2023, ukážky digitálneho vzdelávania  prostredníctvom prezentácie vzdelávania v stavebníctve na stredných a vysokých školách, súťaž Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou, súťaž Majstrovstvá Slovenska maliarskych remesiel žiakov odborných škôl, druhýkrát aj simulátor bagru a v neposlednom rade aj stánok Zväzu.

Workshop: Verejné obstarávanie energeticky efektívnych verejných budov 22.3.2023, EXPO Club

Dňa 22.3.2023 sa v Incheba EXPO Clube uskutoční 1. workshop zo série workshopov, ktoré budú zamerané na inovatívne formy verejného obstarávania a zvýšenie efektívnosti verejných investícií. Hlavnými organizátormi sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Smart Cities klub, a Úrad pre verejné obstarávanie. Partnerom podujatia je Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku. Cieľom workshopu má byť na príklade obstarávania energeticky efektívnej verejnej budovy poskytnúť inšpirácie a metodickú pomoc verejným obstarávateľom a vedúcim pracovníkom mestských a obecných úradov a zároveň im ukázať metódy verejného obstarávania zamerané inak ako na najnižšiu cenu. Workshop je určený najmä zástupcom miest a obcí, verejným obstarávateľom, stavebným spoločnostiam, spoločnostiam zameriavajúcich sa na inovácie, zástupcom verejnej správy a NKÚ a projektantom zastúpených v SKA. V rámci workshopu budú prezentované témy: význam kvalitnej projektovej dokumentácie, postup Design & Build, reverzné obstarávanie, využitie MEAT kritérií a iné.

Fórum slovenského stavebníctva 23.3.2023, EXPO Club

Diskusné fórum sa uskutoční dňa 23. 3. 2023 v Incheba EXPO Clube. Odborným garantom fóra sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a Technický skúšobný ústav stavebný, n. o. Rozdelené bude do dvoch panelov: Kontrola vlastnostní stavebných výrobkov na stavbách a Kvalita stavebných prác požadovaná pri obnove budov. Fórum je určené všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem. Cieľom podujatia je zoznámenie sa s najnovšími trendami a poznatkami, výmena skúseností medzi odbornou verejnosťou, propagácia dobrej praxe a úspešných príkladov, odborná diskusia účastníkov investičnej výstavby.

Podpora  vzdelávania v stavebníctve na stredných a vysokých školách

Stavebníctvo je jedno z rozhodujúcich odvetví slovenskej ekonomiky, podľa ktorého sa hodnotí aj rozvoj samotného štátu. Stavebníctvo sa v súčasnosti borí s viacerými vážnymi problémami z nich jeden je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Dodatočná potreba pracovnej sily v období rokov 2021 – 2025 bude na potrebná na úrovni 20,5 tisíc osôb, pričom v priemere 63% z nich bude potrebné nahradiť existujúcu pracovnú silu, čo predstavuje približne 2,6 tisíc ročne. 91% absolventov sa uplatňuje v inom odvetví ako v stavebníctve, z čoho vyplýva, že do roku 2025 bude nedostatok absolventov vo výške 19 tisíc osôb.

To sú jedny z dôvodov prečo Zväz  organizuje  na veľtrhu sprievodné podujatia, ktoré majú prostredníctvom statických prezentácií od 22. – 24. marca 2023 v hale A1 predstaviť  návštevníkom pokrok vo vzdelávaní ako aj možnosti uplatnenia vzdelávania v stavebnom priemysle. Prezentovať rôzne ukážky bude spolu 11 významných stredných priemyselných odborných škôl na Slovensku ako aj  stavebné fakulty z Košíc a Žiliny. Účastníci sa budú môcť zoznámiť s virtuálnou a zmiešanou realitou, 3D projekciou inžinierskych a pozemných konštrukcií, s meračskou technikou, geodetickými stanicami, zapájaním obnoviteľných zdrojov energie, ukážky prác v 3D programoch a tiež s inovatívnou montážou modulu bytovej jednotky – kúpeľne s WC a technickou miestnosťou. Paralelne  budú prebiehať aj prezentácie škôl na ozvučenom vyvýšenom pódiu. Prezentácia vzdelávania v stavebníctve sa organizuje aj vďaka širokej podpore a ochote spoločnosti Incheba, a.s., ktorá organizuje veľtrh.

Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou súťažou.

Cech strechárov Slovenska v úzkej spolupráci s partnerskými členmi cechu,  počas stavebného veľtrhu CONECO 2023 v dňoch 22. a 23. marca 2023 v hale A1, zorganizuje súťaž žiakov odborných škôl. Veľtrh v Bratislave zostáva zatiaľ posledným podujatím, kde sa môže  prezentovať odborné  školstvo a strechárske remeslá v rámci Slovenska. Súťaž sa koná pod Záštitou  Ministerstva dopravy a výstavby SR a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska. Tento rok bude súťažiť 7 dvojčlenných družstiev. Vzhľadom na nedostatok odborných pracovných síl na našom trhu práce je súťaž  jedna z foriem, ktorou sa snažíme podporiť odborné školstvo v rozvíjajúcom sa stavebnom trhu na Slovensku a zviditeľniť atraktívne  strechárske remeslá. Súťaž sa v uplynulých rokoch stretla so záujmom širokej odbornej verejnosti, médií a návštevníkov výstavy.

19. Majstrovstvá Slovenska maliarskych remesiel žiakov odborných škôl.

V tomto roku sa, v prvých dvoch dňoch veľtrhu, koná v poradí už 19. ročník Majstrovstiev Slovenska maliarskych remesiel žiakov, na ktorej Vám žiaci stredných odborných škôl ukážu aké cenné zručnosti kreativity nadobudli počas praktickej výučby. Organizátorom majstrovstiev je Cech maliarov Slovenska a záštitu nad podujatím prevzal Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

Maliarske remeslo ponúka nespočetné množstvo vlastnej fantázie, preto je každý ročník súťaže  jedinečný a môžeme sa tešiť na ukážkové prevedenia ich vlastnej tvorby. Súťaž pozostáva z troch častí – povinnej tvorby, kde sa hodnotí presnosť a optika danej predlohy, časovky – na danú predlohu majú súťažiaci najviac 2 hodiny a vlastnej tvorby, tzn. motív, ktorí si súťažiaci sami vyberú. Presnosť, optika, čistota a vlastná fantázia  to sú atribúty našich najúspešnejších súťažiacich.

Príďte aj Vy podporiť zručných a nápaditých maliarov, ktorí aj tento rok vytvoria profesionálne diela. Počas súťaže Vás súťažiaci presvedčia, že práca maliara je o vysokej nápaditosti a kreativite, pre ktorú využívajú nové materiály a technológie.

Zvládol by si byť bagristom?

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska v spolupráci so spoločnosťou STRABAG s.r.o. aj tento rok pre vás pripravil 22. a 23. marca, počas medzinárodného veľtrhu CONECO Racioenergia 2023, bagrový trenažér spoločnosti STRABAG. Kabína a ovládací panel sú rovnaké ako v skutočnom stavebnom stroji a v kombinácii s hydraulickým pohyblivým sedadlom vám verne sprostredkujú prácu bagristu na stavbe. Na úvod dostanete krátku inštruktáž a následne sa môžete pustiť či už do premiestňovania zeminy, hĺbenia výkopov alebo plnenia drviča. Vďaka rôznej náročnosti úloh sa s trenažérom zabaví ktokoľvek – od detí až po profesionálnych bagristov.

Stánok Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Tradične aj v tomto roku bude mať zväz na veľtrhu svoj stánok. Stánok bude v tomto ročníku opäť zameraný na prepojenosť stavebníctva s novými a digitálnymi technológiami, uplatniteľnosť v stavebníctve a jeho atraktívnosť. Súčasne budeme v stánku prezentovať aj priebežné výsledky medzinárodného európskeho projektu GreenDeal4Buildings.