Odborná konferencia reflektuje najdôležitejšie požiadavky a koncepty požiarnej bezpečnosti budov a stavieb v roku 2023. Konferencia je zameraná na opatrenia pri predchádzaní požiarom, na oblasť požiarnej bezpečnosti stavieb, bezpečné prevádzkovanie stavieb, ale aj na hasenie požiarov a opatrenia na zníženie následkov požiarov. Konferencia poskytne aktuálne informácie z legislatívy, projektovania, využívania nových materiálov a elektromobility z pohľadu požiarnej bezpečnosti budov a stavieb.

Cieľ odbornej konferencie

Ciel’om konferencie je oboznámiť účastníkov s problematikou protipožiarnej bezpečnosti stavieb, právnymi a technickými predpismi pre túto oblasť, ale tiež s požiadavkami na protipožiarnu ochranu, ktorú musia budovy musia spÍňať počas celej svojej životnosti. Konferencia prinesie najdoležitejšie informácie a nové vývojové trendy z oblasti ochrany pred požiarmi z pohl’adu projektovej prípravy, realizácie a prevádzky stavieb. Protipožiarna ochrana budovy sa dosiahne predovšetkým jej technickým a konštrukčným riešením a tiež naprojektova­ ním požiarnotechnických zariadení, ktoré sú neoddelitel’nou súčasťou preventívnych protipožiarnych opatrení a majú vplyv na zníženie škod sposobených požiarom. Konferencia predstaví aj najmodernejšie sposoby hasenia požiarov a s tým súvisiace ďalšie opatrenia znižujúce následky vzniknutých škod.

Účastníci sa dozvedia

 • najnovšie zmeny a trendy rozvoja oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb
 • legislatívne novinky, zmeny právnych a technických noriem v oblasti požiarnej bezpečnosti
 • využitie integrovaných systémov facility a building managementu
 • materiálové trendy v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb
 • možnosti inovatívnych systémov pre požiarnu bezpečnosť stavieb
 • elektromobilita, riziká vzniku požiaru a ich eliminácia
 • BIM technológia v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb

Program odbornej konferencie (9,00 – 16,30):

 • Zmeny v legislatíve a technických normách, certifikácia protipožiarnej bezpečnosti stavieb
 • Materiálové trendy v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb
 • Facility a building management z pohľadu požiarnej bezpečnosti stavieb
 • Možnosti inovatívnych systémov pre požiarnu bezpečnosť stavieb
 • Elektromobilita, riziká vzniku požiaru a ich eliminácia
 • BIM technológia v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb