Vždy keď dosiahne cena bitcoinu rekordnú úroveň, pozornosť sa zameria aj na technológiu poháňajúcu túto distribuovanú sieť počítačových uzlov nezávislých od seba. Bitcoin a ďalšie kryptomeny prechádzajú dynamickým vývojom a javia sa ako záblesky nového sveta, v ktorom sa menia základné stavebné kamene celého finančného sektora. Vždy keď záujem o kryptomeny dosiahne vrchol, klesne dopyt, a teda padajú aj ceny. To vedie aj k poklesu záujmu o túto technológiu. Na pracovnom trhu tieto vlny záujmu vytvárajú voľnú skupinu expertov, ktorí môžu túto technológiu dostať aj mimo finančného sektora. Napríklad do stavebníctva.

Bitcoin a ďalšie kryptomeny sú postavené na technológii zvanej blockchain. Na to, aby sme zistili, ako možno využiť blockchain v stavebníctve, musíme pochopiť jeho základy.

Blockchain je reťazec dátových blokov. Skladá sa z blokov naviazaných na seba, pričom každý nasledujúci blok v rade je prepojený s tým predchádzajúcim prostredníctvom asymetrickej kryptografie. To znamená, že existuje jeden privátny kľúč, ktorým je text zašifrovaný. Existuje aj verejný kľúč, ktorým možno overiť, že spomínaný text skutočne zašifroval držiteľ privátneho kľúča. Predstavte si poštovú schránku, do ktorej môže ktokoľvek vhodiť list, ale iba majiteľ má kľúč na čítanie jeho obsahu. Podobne funguje asymetrické šifrovanie údajov.

BIM – Building information modeling on vitrual screen.

Blockchain obsahuje text schopný niesť akúkoľvek informáciu. Pomocou funkcie hash možno vygenerovať krátky textový reťazec z textu ľubovoľnej dĺžky. Každý text je možné hashovať. To znamená, že nemusíte do blockchainu na referenciu ukladať celý text, ale iba jeho hash. Konkrétny blok obsahuje hash predchádzajúceho bloku. Vzniká tak nesporný dôkaz, že obsah jednotlivých blokov sa nezmenil.

Blockchain je reťazec dátových blokov. Skladá sa z blokov naviazaných na seba, pričom každý nasledujúci blok v rade je prepojený s tým predchádzajúcim prostredníctvom asymetrickej kryptografie.

Aké výhody prináša blockchain digitálnemu dodávateľskému reťazcu v stavebníctve? Umožňuje uchovať dáta v nemennej podobe. V prostredí s nízkou dôverou medzi aktérmi obchodného styku tak máte referenčný bod, ktorý žiadna zo strán nemôže napadnúť. V závislosti od zvoleného systému ukladania informácií v blockchaine sa môžu jednotlivé uzly distribuovať medzi účastníkmi reťazca. To znamená, že príjemcovia údajov sa nemusia spoliehať len na informačný systém dodávateľa, ale môžu si správnosť poskytnutých údajov nezávisle overiť v akomkoľvek uzle, ktorý obsahuje identickú kópiu týchto záznamov.

Ako funguje blockchain?

Technológia blockchainu, často označovaná ako základný kameň štvrtej priemyselnej revolúcie, predstavuje zásadnú zmenu v tom, ako uchovávame, overujeme a prenášame dáta v rámci digitálnych sietí. Blockchain je decentralizovaný a distribuovaný účtovný systém, ktorý zaisťuje transparentnosť, nemennosť a bezpečnosť prostredníctvom kryptografických techník. Na rozdiel od tradičných centralizovaných databáz funguje na sieti peer-to-peer, kde každý účastník (uzol) udržuje kópiu celej účtovnej knihy, čím eliminuje potrebu centrálnej autority (napríklad banky či štátu). Technológia blockchainu sa prvýkrát sprevádzkovala v roku 2008 a stojí na nej dnes populárny bitcoin. Táto technológia má rôzne varianty, ktoré sa líšia v detailoch presahujúcich rozsah tohto článku. V krátkosti, blockchain môže existovať v otvorenej alebo uzavretej sieti a konsenzus v tom, aký ďalší blok sa všetkými uzlami siete zapíše ako ďalší blok, možno dosiahnuť použitou výpočtovou silou (proof of work) či dôverou (proof of stake). Ak máte sieť tvorenú uzlami, ktoré si navzájom nedôverujú, zvolíte metódu overenia hrubou výpočtovou silou. Nevýhodou tejto metódy je vysoká energetická náročnosť. Bitcoin spotrebúva na prevádzku svojej siete a dolovanie nových mincí 155 TWh elektriny za rok, teda rovnako ako stredne veľká krajina. Vyťažiť jeden bitcoin stojí v prepočte 12 000 dolárov. Súčasná cena je 64 000 dolárov. Pre prípady použitia opísané v tomto článku počíta autor s použitím technológie proof of stake, pri ktorej jednotlivé uzly prevádzkujú inštitúcie, ktorých hlasovaniu o ďalšom bloku v blockchaine možno dôverovať. Predpokladá sa teda výrazne nižšia energetická náročnosť výpočtov tejto distribuovanej siete.

Technológia blockchainu sa prvýkrát sprevádzkovala v roku 2008 a stojí na nej dnes populárny bitcoin.

Potenciálne aplikácie blockchainu však siahajú oveľa ďalej ako obyčajné digitálne meny a zahŕňajú odvetvia ako financie, logistiku, zdravotníctvo i stavebníctvo. Blockchain poskytuje záznam o prebehnutých transakciách a súvisiacej výmene dát, ktorá je odolná proti neoprávnenej manipulácii. Umožňuje audit a zvyšuje transparentnosť, efektivitu a dôveru v stavebné projekty.

Základné princípy

Pochopenie základov blockchainu zahŕňa pochopenie jeho hlavných princípov decentralizácie uloženia dát, nemennosti záznamov a transparentnosti procesov.

Decentralizácia sa týka distribuovanej povahy blockchainových sietí, kde sa dáta ukladajú a overujú naprieč viacerými uzlami namiesto toho, aby ich riadila jediná centrálna autorita. Tým sa zvyšuje odolnosť a bezpečnosť systému a eliminuje riziko slabých miest v IT infraštruktúre, ktoré v prípade zlyhania spôsobia nefunkčnosť celého systému.

Nemennosť je ďalším kľúčovým aspektom, ktorý zaisťuje, že len čo sa dáta zaznamenajú v blockchaine, nemožno ich meniť ani nimi manipulovať vďaka kryptografickým hashovacím funkciám a mechanizmom konsenzu. Táto nemennosť podporuje dôveru v integritu dát, vďaka čomu sa blockchain stáva ideálnym riešením na zaznamenávanie transakcií a udržiavanie záznamov.

Blockchain poskytuje záznam o prebehnutých transakciách a súvisiacej výmene dát, ktorá je odolná proti neoprávnenej manipulácii.

Transparentnosť, tretí pilier blockchainu, vychádza z jeho otvorenej a auditovateľnej povahy, ktorá umožňuje všetkým účastníkom prezerať a overovať transakcie v reálnom čase. Táto transparentnosť podporuje zodpovednosť a dôveru medzi účastníkmi siete a prispieva k vytvoreniu spravodlivejšieho a efektívnejšieho ekosystému. Tieto základné princípy spoločne tvoria základný kameň blockchainovej technológie a podporujú jej potenciál zmeniť odvetvie od financií po riadenie dodávateľského reťazca a použitie v stavebníctve.

Stavebníctvo teraz

Súčasné stavebníctvo charakterizujú roztrieštené systémy správy dát a prekážky v pracovných postupoch. Bez jedného spoľahlivého zdroja pravdy v digitálnom prostredí sa profesionáli v stavebníctve často stretávajú s problémami súvisiacimi s nekonzistenciou dát, duplikáciou a so správou verzií. Členovia projektového tímu vrátane architektov, inžinierov, dodávateľov a klientov sa často spoliehajú na rôzne softvérové platformy a systémy správy dokumentov, čo vedie k neefektivite v komunikácii a spolupráci. Nedostatok štandardizovaných dátových formátov a interoperability pri výmene dát tieto problémy ďalej prehlbuje a bráni efektívnej výmene informácií v priebehu životného cyklu projektu a odovzdania stavieb do prevádzky. V dôsledku toho dochádza k oneskoreniu projektov, prekračovaniu nákladov a problémom s kvalitou. To len dokazuje potrebu vývoja inovatívnych riešení na zefektívnenie správy dát a tým na zvýšenie efektivity projektov.

Výzvy blízkej budúcnosti

Stavebníctvo čelí mnohým výzvam, ktoré vyžadujú inovatívne prístupy na ich prekonanie. Tieto výzvy zahŕňajú široké spektrum oblastí priemyslu vrátane realizácie projektov, udržateľnosti, riadenia zdrojov a technologickej integrácie. Zvyšujúca sa zložitosť stavebných projektov, spojená s množstvom zúčastnených strán, s komplexnými dizajnovými požiadavkami a prísnym dodržiavaním predpisov, patrí medzi hlavné prekážky. Odbor sa stretáva aj s problémami, ako je prekročenie nákladov, oneskorenie v harmonograme a neefektivita v prideľovaní zdrojov. Preto je potreba efektívnejšieho a transparentnejšieho riadenia projektov naliehavá. Obavy týkajúce sa udržateľnosti vrátane vplyvov na životné prostredie a nedostatku zdrojov si navyše vyžadujú inovatívne riešenia, ktoré podporujú ekologické stavebné postupy a znižujú uhlíkovú stopu stavebníctva. Pomalé prijímanie nových technológií, ako je Building Information Management (BIM) a použitie nových stavebných materiálov, predstavuje ďalšiu výzvu pri plnom využití potenciálu digitalizácie a automatizácie odboru. Vzhľadom na tieto výzvy je nevyhnutné stále inovovať. Jednou z inovácií, ktorá môže pomôcť riešiť spomínané úskalia v stavebníctve, je práve blockchain.

Pomalé prijímanie nových technológií, ako je Building Information Management (BIM) a použitie nových stavebných materiálov, predstavuje ďalšiu výzvu pri plnom využití potenciálu digitalizácie a automatizácie odboru.

Možnosti použitia blockchainu v stavebníctve

Jednou z kľúčových oblastí, v ktorých môže mať blockchain významný vplyv, je riadenie dodávateľského reťazca a informačnej výmeny, kde môže zvýšiť transparentnosť, dohľadateľnosť a konkrétnu zodpovednosť v celom dodávateľskom reťazci. Využitím blockchainu môžu jednotliví aktéri sledovať pôvod stavebných materiálov, overovať ich pravosť a zabezpečiť súlad s regulačnými normami, čím znižujú riziko falšovaných produktov a zlepšujú kontrolu kvality. Blockchain môže ovplyvniť aj správu zmlúv prostredníctvom implementácie tzv. Smart Contracts, ktoré automatizujú zmluvné podmienky. To nielen znižuje administratívnu záťaž správy zmlúv, ale zároveň minimalizuje spory a oneskorenia zabezpečením včasných platieb a splnenie míľnikov projektu. Riešenie na správu dokumentov založené na blockchaine navyše ponúka bezpečnú a nemennú platformu na ukladanie a sprístupňovanie dôležitých projektových dokumentov. To zlepšuje spoluprácu a komunikáciu medzi účastníkmi projektu. Okrem týchto okamžitých aplikácií má blockchain potenciál uľahčiť tvorbu nových obchodných modelov, ako je tzv. tokenizácia nehnuteľností a crowdfundingovanie stavebných projektov, ktoré otvára nové možnosti financovania a prevádzky projektov. Blockchain prináša transparentnosť a vyššiu pridanú hodnotu dostupných informácií v priebehu celého životného cyklu projektu vrátane recyklácie a znovupoužitia stavebných materiálov pri demolácii stavby.

Blockchain prináša transparentnosť a vyššiu pridanú hodnotu dostupných informácií v priebehu celého životného cyklu projektu vrátane recyklácie a znovupoužitia stavebných materiálov pri demolácii stavby.

Možnosti zlepšenia dodávateľského reťazca v stavebníctve

Zlepšenie riadenia dodávateľského reťazca v stavebných projektoch pomocou blockchainu môže odstrániť dlhodobú neefektivitu a spevniť krehkosť väzieb medzi jednotlivými členmi. Využitím blockchainu môžu zúčastnené strany dosiahnuť transparentnosť, sledovateľnosť a zodpovednosť členov v dodávateľskom reťazci. Pomocou blockchainu je možné každú fázu životného cyklu stavebných materiálov a projektov od získavania až po dodanie starostlivo zaznamenávať, overovať a monitorovať. To umožňuje zainteresovaným stranám zabezpečiť súlad so štandardmi a s normami. Zmierňujú sa tak riziká spojené s „kreatívnym prístupom“ k dodávaniu stavebných materiálov, ako je použitie neštandardných či nepôvodných materiálov, a prípadne zabezpečiť, že daný produkt skutočne pochádza od daného dodávateľa.

Smart Contracts založené na blockchaine ekosystému pomôžu automatizovať kľúčové procesy dodávateľského reťazca, ako je verejné obstarávanie, fakturácia a vyrovnanie platieb. Vďaka lepšej transparentnosti a dôvere v dodávateľský reťazec môžu stavebné spoločnosti optimalizovať riadenie zásob, minimalizovať oneskorenie projektov a dodržiavať požadované štandardy kvality vo svojich projektoch. Vzhľadom na to, že stavebníctvo čoraz väčšmi akceptuje blockchain ako platnú technológiu, bude možné dosiahnuť úspory nákladov, prevádzkovú efektivitu a zmierniť riziká, vďaka čomu sa potom stavebníctvo stane udržateľnejším a odolnejším proti budúcim krízam.

Blockchain ako spôsob zlepšenia dôvery v projektovú dokumentáciu

Zlepšenie transparentnosti a dôvery v projektovú dokumentáciu pomocou blockchainu samo osebe predstavuje revolučnú zmenu pre akýkoľvek odbor. Tradičné problémy správy dokumentácie, ako sú nezrovnalosti vo verziách, riziká manipulácie s dátami a fragmentácia komunikácie medzi zúčastnenými stranami, sa tak môžu eliminovať. Blockchain zaisťuje integritu a autentickosť dokumentov po celý ich životný cyklus. Každý dokument od architektonických výkresov po stavebné zmluvy je časovo označený, zašifrovaný a uložený či odkazovaný na projektovom blockchaine. Transparentné riadenie prístupu a overenie pôvodu dokumentov podporujú dôveru a zodpovednosť jednotlivých spolupracovníkov.

Blockchain pre Smart Contracts

Tzv. „chytré zmluvy“ predstavujú inováciu v stavebníctve. Tieto automatizované dohody, poháňané technológiou blockchain, uplatňujú zmluvné podmienky bez potreby sprostredkovateľov a ručného spracovania. V stavebných projektoch Smart Contracts zefektívňujú správu zmlúv od zadávania zákaziek po platby definovaním vopred určených pravidiel a podmienok do programovateľného kódu. Inteligentné zmluvy môžu automaticky uskutočniť platby po dokončení projektových míľnikov, overovať dodanie tovaru alebo služieb prostredníctvom senzorov internetu vecí (IoT) a uľahčovať riešenie sporov prostredníctvom vopred definovaných eskalačných mechanizmov. Odstránenie manuálnych zásahov a zníženie závislosti od sprostredkovateľov inteligentnej zmluvy nielen urýchlia plnenie zmluvy, ale aj minimalizujú riziko chýb, sporov a podvodov. Transparentnosť a nemennosť blockchainu navyše zaisťujú, že všetky transakcie a interakcie súvisiace so zmluvami sa zaznamenávajú spôsobom odolným proti neoprávnenej manipulácii. To zvyšuje zodpovednosť dodávateľov a odberateľov pracujúcich na projekte.

Využitie blockchainu na riadenie stavebných projektov

  Využitie blockchainu na efektívne projektové riadenie a spoluprácu v stavebníctve je zatiaľ nenaplneným prísľubom zefektívnenia pracovných postupov a zvýšenia transparentnosti medzi zúčastnenými stranami v celom odvetví. Využitím decentralizovanej a nemennej „účtovnej knihy“ blockchainu môžu profesionáli v stavebníctve vytvoriť jednotnú platformu na správu projektových dát, dokumentov a komunikácie bezpečným a transparentným spôsobom. Technológia blockchain uľahčuje prístup k informáciám o projekte v reálnom čase a umožňuje zúčastneným stranám sledovať pokrok a zmeny a rýchlo riešiť problémy. Inteligentné zmluvy zabudované do blockchainového ekosystému navyše automatizujú kľúčové procesy projektového riadenia, ako je prideľovanie úloh, schvaľovanie a platby. Nástroje na spoluprácu založené na blockchaine navyše umožňujú jednoduchšiu komunikáciu a koordináciu medzi distribuovanými tímami a zaisťujú, že všetky zúčastnené strany majú prístup k najnovším aktualizáciám projektu a rozhodnutiam. Vďaka transparentnosti a auditovateľnosti použitej technológie môžu stavebné projekty zvyšovať dôveru a zodpovednosť medzi členmi projektového tímov, čo vedie k vyššej spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

  • Blockchain ako nástroj ochrany duševného vlastníctva

  Technológiu blockchain možno použiť aj na zabezpečenie práv duševného vlastníctva v odbore architektúry, inžinierstva a stavebníctva. Poskytuje riešenie na ochranu návrhov, proprietárnych technológií a tvorivých v odbore. Využitím blockchainu môžu firmy vytvoriť overiteľné záznamy o svojom duševnom vlastníctve vrátane architektonických plánov, inžinierskych schém a stavebných metód. Každé takéto aktívum je kryptograficky hashované a vybavené časovou pečiatkou, vďaka čomu sa zaistí jeho pôvod. Spomínané Smart Contracts možno použiť na automatizované vymáhanie a výplatu poplatkov licenčných zmlúv a riešenie prípadných sporov. To môže zvýšiť ochranu duševného vlastníctva, ale aj podporí dôveru a spoluprácu medzi zúčastnenými stranami a umožní výmenu nápadov a inovácií bez rizika odcudzenia nápadu. Decentralizovaná povaha blockchainu navyše znižuje závislosť od centralizovaných orgánov na registráciu a presadzovanie duševného vlastníctva a poskytuje rámec na jeho správu. Použitie blockchainu na ochranu práv duševného vlastníctva môže vytvoriť nové príležitosti na inovácie a zároveň ochrániť cenný intelektuálny kapitál.

  • Zabezpečenie kontroly kvality a dodržiavanie predpisov

  Využitím blockchainu môžu profesionáli v odbore vytvoriť rámec na sledovanie a overovanie súladu so štandardmi, s osvedčenými postupmi a protokolmi na zaistenie kvality. Každá fáza stavebného procesu od návrhu a nákupu materiálov až po stavbu a uvedenie do prevádzky sa môže starostlivo zaznamenať a overiť na blockchaine. To poskytuje zúčastneným stranám prehľad o výkone projektu a dodržiavaní špecifikácií v reálnom čase. Smart Contracts môžu automatizovať procesy kontroly kvality, spúšťať kontroly, testy a certifikácie na základe vopred definovaných kritérií, čím sa znižuje riziko defektov, prepracovaní a nákladných oneskorení. Transparentnosť a auditovateľnosť blockchainu navyše uľahčujú výkazníctvo a externé audity.

  • Zefektívnenie platieb a transakcií v stavebných projektoch

  Zefektívnenie platieb a transakcií v stavebných projektoch pomocou technológie blockchain ponúka riešenie dlhodobých problémov neefektivity, oneskorenia a sporov vo finančných transakciách v stavebníctve. Využitím blockchainu je možné vytvoriť bezpečný a nemenný záznam všetkých finančných transakcií vrátane platieb dodávateľom a subdodávateľom. Smart Contracts založené na blockchaine automatizujú platobné procesy vykonávaním vopred definovaných podmienok a spúšťaním platieb po dokončení projektových míľnikov alebo po splnení zmluvných záväzkov (pozri vyššie). To eliminuje potrebu sprostredkovateľov, znižuje administratívnu réžiu a minimalizuje riziko chýb alebo oneskorení pri spracovaní platieb. Transparentnosť blockchainu navyše zaisťuje, že všetky zúčastnené strany majú prehľad o platobných tokoch a môžu overovať pravosť transakcií v reálnom čase. Zefektívnením platieb a transakcií pomocou blockchainu môže stavebníctvo dosiahnuť väčšiu efektivitu, transparentnosť a finančnú integritu v stavebných projektoch. V konečnom dôsledku to povedie k úsporám nákladov a zlepšeniu výsledkov projektov.

  • Využitie blockchainu na správu a údržbu nehnuteľností

  Blockchain možno použiť na vybudovanie bezpečnej platformy na sledovanie vlastníctva majetku, správu prenájmov a zefektívnenie operácií údržby. V krajinách bez funkčnej vlády a verejného sektora môže blockchain a naň napojené Smart Contracts nahradiť funkciu katastrálneho úradu.

  Jednou zo základných výziev v oblasti nehnuteľností je zisťovanie a overovanie vlastníctva nehnuteľnosti. Blockchain rieši tento problém tým, že poskytuje transparentný záznam histórie vlastníctva, ktorý je odolný proti neoprávnenej manipulácii. Každá transakcia s nehnuteľnosťami od nákupu až po prevod sa zaznamená na blockchaine. To nielen znižuje riziko podvodných aktivít, ale aj zjednodušuje proces overovania vlastníctva nehnuteľnosti pre kupujúcich, predávajúcich a finančné inštitúcie.

  Blockchain sa dá použiť aj na správu lízingových a nájomných zmlúv. Uľahčuje transakcie a minimalizuje spory medzi prenajímateľmi a nájomcami. Inteligentné zmluvy môžu automatizovať lízingové platby, odosielať oznámenia o nutnosti obnovenia zmlúv a administrovať požiadavky na údržbu na základe vopred definovaných podmienok. To eliminuje potrebu sprostredkovateľov, znižuje administratívne náklady a zefektívňuje a zlacňuje tento proces. Transparentnosť blockchainu navyše zaisťuje, že všetky strany majú prístup k rovnakým informáciám, a tým sa zvyšuje dôvera v celý systém.

  Blockchain môže optimalizovať prevádzku a riadenie údržby tým, že poskytuje auditovateľné záznamy o činnostiach údržby majetku. Zariadenia internetu vecí (IoT), ako sú senzory a inteligentné merače, môžu v reálnom čase zhromažďovať dáta o stave a výkone nehnuteľnosti. Tento prístup uľahčuje prediktívnu údržbu a identifikuje potenciálne problémy skôr, než prerastú do nákladných opráv. Decentralizovaná povaha blockchainu navyše zaisťuje, že záznamy o údržbe sú odolné proti neoprávnenej manipulácii a prístupné príslušným zainteresovaným stranám.

  • Udržateľnosť a blockchain

  Narastajúce regulačné požiadavky na doložiteľnosť plánov a fungovanie stavieb pri výstavbe a prevádzke vyžadujú čoraz väčšie množstvo dát, ktoré sa môžu stratiť. Plány niektorých krajín spoplatniť nehospodárne budovy vyžaduje od architektov, stavbárov a dodávateľov stavebných materiálov informačný systém, ktorý je transparentný a auditovateľný. V takom prípade sa ponúka blockchain ako riešenie týchto výziev na udržateľnosť stavebníctva. Blockchain predstavuje prevratný prístup k podpore takýchto ekologicky zodpovedných postupov a pomáha zvyšovať efektivitu nakladania so zdrojmi. Umožňuje sledovať a overovať požiadavky na udržateľnosť a dodržiavanie noriem pre zelené budovy v priebehu životného cyklu projektu. Je možné ukladať údaje o spotrebe energie, emisiách uhlíka a trvanlivosti stavebných materiálov. Možno tak doložiť, ktoré stavebné materiály majú dlhú životnosť a ktoré majú síce nízku uhlíkovú stopu, ale krátku životnosť. Rovnako tak možno spočítať celkový environmentálny vplyv stavby vrátane miesta. A to z toho dôvodu, že bytový dom postavený v intraviláne veľkej obce s dobrou obslužnosťou bez nutnosti vlastniť súkromné vozidlo má celkovo nižšiu uhlíkovú stopu ako pasívny či nulový rodinný dom desiatky kilometrov ďaleko od mesta. Pomocou blockchainu je možné monitorovať a analyzovať vplyv stavebných projektov na životné prostredie v reálnom čase. Teoreticky možno Smart Contracts použiť na motiváciu majiteľov domov napojených na internet vecí (IoT) a automatizovať odmeny za dosiahnutie konkrétnych cieľov udržateľnosti. Majiteľov prípojného miesta možno odmeniť za spotrebu energie mimo špičky či automatizovať zatiahnutie predokenných žalúzií v najväčších horúčavách. Blockchain navyše umožňuje vytvoriť decentralizované trhovisko na obchodovanie s uhlíkovými kreditmi s použitím obnoviteľných zdrojov energie. Pomocou technológie blockchain môže stavebníctvo urýchliť svoj prechod k udržateľnejšiemu a odolnejšiemu stavebníctvu, zmierniť vplyvy zmeny klímy a podporovať činnosti vedúce k zdravšej planéte pre generácie našich detí.

  Prekonávanie prekážok a výziev pri zavádzaní blockchainu

  Jednou z hlavných výziev je obmedzenie zložitosti a škálovateľnosti blockchainových sietí, čo môže brániť širokému prijatiu vo veľkých priemyselných odvetviach, ako je práve stavebníctvo. Na zmiernenie tejto výzvy je nevyhnutná spolupráca zúčastnených strán v odbore a vývojárov blockchainu na vývoj škálovateľných riešení prispôsobených konkrétnym potrebám stavebníctva. Okrem toho regulačná neistota, aký zákon bude kedy platiť, a problémy s dodržiavaním predpisov predstavujú značné prekážky pre prijatie blockchainu ako právne záväzného nástroja, a to z toho dôvodu, že zákony často zaostávajú za technologickými inováciami. Preto je nutné pokračovať v osvete verejnosti tak, aby sa postupne menili očakávania regulačných orgánov a volených politikov v súvislosti s potenciálnymi výhodami digitalizácie stavebníctva, a stále obhajovať, ako môže blockchain prispieť k tvorbe priaznivého prostredia na digitalizáciu a vyššiu efektivitu stavebníctva. Okrem technologických limitov môže v prijatí brániť aj firemná kultúra, nevraživosť, nedôvera a skepsa voči novým technológiám. Preto je nutné zaviesť školiace programy na podporu kultúry inovácií a metódou prototypovania prekonať legislatívne a psychologické prekážky v širokom prijatí technológie blockchainu v stavebníctve. Spoločným riešením týchto výziev môžeme tzv. odomknúť potenciál blockchainu a prispieť k vyššej efektivite, transparentnosti a inovatívnosti stavebných projektov.

  Digitalizácia stavebníctva sľubuje pretvorenie priemyselných postupov a podporu inovácií.

  Budúce trendy a potenciálny vývoj blockchainu

  Digitalizácia stavebníctva sľubuje pretvorenie priemyselných postupov a podporu inovácií. Ako technológia blockchainu stále dospieva, môžeme očakávať niekoľko kľúčových trendov objavujúcich sa v stavebníctve. Jedným z nich je integrácia blockchainu s ďalšími vznikajúcimi technológiami, ako je internet vecí (IoT), umelá inteligencia (AI) a virtuálna realita (VR). Tieto technológie umožňujú využiť výmenu dát a poznatkov v priebehu životného cyklu projektu. Okrem toho sa očakáva, že vzostup decentralizovaného financovania (DeFi) a tokenizácie otvorí nové príležitosti na financovanie stavebných projektov a investovania do nehnuteľností prostredníctvom platforiem založených na blockchaine. Osobitnou otázkou, ktorú treba riešiť, je interoperabilita medzi rôznymi blockchainovými sieťami a štandardmi. Možno očakávať, že na štandardizácii tohto digitálneho priestoru sa začne podieľať štát. Tieto technológie potom spoločne posilnia spoluprácu a výmenu dát medzi zúčastnenými stranami projektov. Pokrok vo vývoji mechanizmov konsenzu a škálovateľnosti by umožnil spracovanie väčších objemov dát a transakcií. Potom už nič nebude brániť prijatiu blockchainu vo veľkom meradle. Celkovo má budúcnosť blockchainu v AEC obrovský potenciál na podporu udržateľnosti, transparentnosti a inovácií v zastavanom prostredí, čím dláždi cestu pre odolnejšie a digitálne podporované stavebníctvo.

  Internet vecí a blockchain

  Konvergencia internetu vecí (IoT) a umelej inteligencie (AI) s technológiou blockchainu predstavuje silnú synergiu, ktorá má potenciál spôsobiť revolúciu v sektore architektúry, inžinierstva a stavebníctva (AEC). Zariadenia internetu vecí, ako sú senzory, drony a nositeľné zariadenia, generujú obrovské množstvo dát o stave budovy, výkone zariadení a činnostiach pracovníkov. Algoritmy umelej inteligencie tieto dáta analyzujú, aby odvodili užitočné poznatky a optimalizovali rozhodovacie procesy v stavebných projektoch. Začlenením blockchainu do tohto ekosystému môžeme zaistiť integritu, bezpečnosť a transparentnosť dát generovaných internetom vecí. Decentralizovaná povaha blockchainu umožňuje nemenné zaznamenávanie dát zo senzorov IoT, zlepšuje doloženie pôvodu dát a ich auditovateľnosť. Zároveň znižuje riziko manipulácie s dátami. Inteligentné zmluvy založené na blockchaine navyše môžu automatizovať procesy s podporou IoT, ako je prediktívna údržba a sledovanie aktív, vykonávaním vopred definovaných pravidiel a podmienok transparentným a nesfalšovateľným spôsobom. Technológie IoT, AI a blockchainu spoločne ponúkajú komplexný rámec na riadenie efektivity, inovácií a udržateľnosti v AEC a prispievajú k múdrejšiemu a prepojenejšiemu stavebnému prostrediu.

  Prísľub blockchainu pri revolúcii stavebníctva

  Záverom možno povedať, že blockchainová technológia je zatiaľ nenaplnený prísľub v revolúcii v sektore architektúry, inžinierstva a stavebníctva. Technológie už existujú a ponúkajú riešenie konkrétnych výziev neistej prítomnosti. Tieto technológie neexistujú vo vákuu. Podpora inovácií musí prísť zo strany štátu tak, aby bolo možné tieto inovácie použiť naprieč celým životným cyklom projektu.

  Len čo sa vytvorí právny rámec, v ktorom majú informácie uložené v digitálnej podobe právnu záväznosť, ušetríme minimálne náklady na papier nutný na tlač projektov. Častým nešvárom digitálnych riešení je ich efemérnosť a pominuteľnosť. Keď však zlegalizujeme blockchain ako právne uznanú formu ukladania dát o projektoch, môžeme ako spoločnosť ušetriť čas a prostriedky. Ak sa súčasné administratívne náklady výstavby rovnajú 20 percentám celkových výdavkov na projekty, potom ak ušetríme polovicu úsilia venovaného administratíve, môžeme za rovnaké prostriedky postaviť o desatinu viac obytnej plochy pre budúce generácie. Alebo môžeme ušetriť 10 percent emisií uhlíka v stavebníctve.

  Vzhľadom na to, že prijatie blockchainu sa stále zrýchľuje a zreje, je zásadné, aby zainteresované strany v tomto odvetví túto technológiu prijali a spolupracovali na vývoji noriem, predpisov a príkladov dobrej praxe, aby sa maximalizovali jej výhody. Využitím decentralizovanej a nemennej účtovnej knihy blockchainu môže sektor AEC vybudovať budúcnosť, v ktorej sa budú projekty dodávať rýchlejšie, efektívnejšie a s väčšou transparentnosťou. Môže to zmeniť spôsob, akým navrhujeme, staviame a obývame priestory okolo seba. Prísľub blockchainu v revolúcii v sektore AEC nie je iba teoretický; je to hmatateľná realita, ktorá je kľúčom k utváraniu efektívnejšej, udržateľnejšej a inovatívnejšej budúcnosti stavebníctva.

  Príklad so šatňou

  Predstavte si šatňu, v ktorej si ľudia môžu odkladať kabáty. Každý kabát predstavuje blok v blockchaine a každý blok má vrecko obsahujúce kus papiera z predchádzajúceho kabáta/bloku. Začína sa prvým kabátom, ktorý nemá vo vrecku žiadny útržok. Každý nový kabát predstavuje nový blok v blockchaine. Vo vrecku každého kabáta je útržok papiera zo šatne predstavujúci transakčné dáta. Útržok vo vrecku každého kabáta obsahuje informácie o predchádzajúcom kabáte/bloku. To vytvára reťaz kabátov. Každý kabát v reťazci má informáciu o tom, ktorý kabát je v rade za ním. Len čo sa kabát zavesí v šatni a pridá sa útržok toho predchádzajúceho, je ťažké ho zmeniť. Ak sa niekto pokúsi manipulovať s kabátom (blokom) zmenou útržka papiera, zneplatní tento kabát a všetky nasledujúce kabáty v reťazci. Vďaka tomu je technológia blockchainu bezpečná a zaisťuje nemennosť.

  Zdroj príkladu: Daniel Drescher: Blockchain Basics: A Non-Technical Introduction in 25 Steps