TopStavbyvedúci - nové výzvy a skutočnosti

Autor:
Mária Kozlovská, Ivan Hyben

Číslo ISBN:
978-80-89228-43-0

Formát:
155x230

Počet strán:
288

Poštovné a balné:
áno

Rok vydania:
2015

Väzba:
tvrdá

Dostupnosť:
ku koncu novembra

Vydavateľstvo:
Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o.

Stavbyvedúci - nové výzvy a skutočnosti

Mária Kozlovská, Ivan Hyben

     
Cena: 39,00

Vďaka finančnej podpore SKSI na vydanie knihy majú jej členovia 30% zľavu z ceny knihy

Nové prepracované vydanie, ktoré nadväzuje na úspešnú knihu Stavbyvedúci - manažér stavebného procesu.

Stavbyvedúci je kľúčovým manažérom stavebnej firmy. Z pozície osoby právne zodpovednej za uskutočnenie (teda riadenie) stavby, sa v závislosti od jej rozsahu a náročnosti, často dostáva až do pozície projektového manažéra. Požiadavkou súčasnosti je aj jeho poznanie a používanie informačno-komunikačných technológií.

Všetky potrebné znalosti, schopnosti a zručnosti stavbyvedúceho sa nedajú vtesnať do nijakej ucelenej publikácie. Každý jeho deň na stavbe je iný – jedinečný, charakter jeho práce sa mení dokonca z hodiny na hodinu. Nové dimenzie a výzvy prináša potreba zvyšovania efektívnosti výstavby využívaním najmodernejších informačných a komunikačných technológií ako v oblasti navrhovania, prostredníctvom informačných modelov stavieb, tak aj v oblasti riadenia ich realizácie.

Tieto nové výzvy a skutočnosti rezonujú aj v prepracovanom a doplnenom vydaní publikácie, ktorá vychádza po desiatich rokoch. Publikácia sa komplexne zaoberá postavením a činnosťou stavbyvedúceho v procese riadenia stavby od jej prípravy cez realizáciu až do odovzdania stavby, a to najmä z hľadiska obchodného, právneho, technického, výrobného, ekonomického a personálneho. Autori publikácie navyše do knihy doplnili aj informácie o inovatívnych prístupoch k riadeniu stavebných projektov, o ktorých sú presvedčení, že môžu výrazne zefektívniť samotnú realizáciu stavby alebo zvýšiť ochranu a bezpečnosť pri stavebných prácach.

V prepracovanej publikácii pribudol „zoznam kľúčových pojmov a činností“, súvisiacich s výkonom funkcie stavbyvedúceho. Je spracovaný v abecednom poradí a umožní tak rýchlu orientáciu čitateľa na konkrétne miesto v publikácii.

Publikácia je výbornou pomôckou pre všetkých odborníkov v procese výstavby, najmä však pre stavbyvedúcich a manažérov stavebného procesu.

OBSAH

NAMIESTO ÚVODU

   ... nové výzvy a skutočnosti

1  POSTAVENIE STAVBYVEDÚCEHO V PROCESE

    RIADENIA STAVIEB

    Rozsah funkcie stavbyvedúceho

    Odborné a manažérske predpoklady stavbyvedúceho

    Metódy riadenia stavebných procesov

    Predpoklady úspešného riadenia výstavby

2  ČINNOSŤ STAVBYVEDÚCEHO PRED ZAČATÍM

    VÝSTAVBY

    Príprava a plánovanie výstavby

    Dokumentácia pre riadenie výstavby

    Stavebno-technologická dokumentácia

    Účasť stavbyvedúceho v procese plánovania

    Časové plány ako základný predpoklad realizácie stavby

    Príprava a plánovanie základných vstupov pre realizáciu

    stavby

    Príprava na riziká spojené s výstavbou

    Preberanie staveniska a podmienky pre začatie prác

    Príprava staveniska a staveniskovej prevádzky

    Povinnosti stavbyvedúceho od prevzatia staveniska

    do začatia výstavby

3  ČINNOSŤ STAVBYVEDÚCEHO POČAS     

    USKUTOČŇOVANIA STAVBY

3.1 RIADENIE VÝSTAVBY A KONTROLNÁ ČINNOSŤ

    Poslanie operatívneho riadenia pri uskutočňovaní stavby

    Sledovanie rozhodujúcich parametrov výstavby

    Spôsoby sledovania postupu prác

    Metodiky vyhodnocovania postupu prác

    Vedenie stavebného denníka

    Evidencia stavbyvedúceho

    Materiálno-technické zabezpečenie výstavby

    Riadenie a prevádzka stavebných strojov

    Riadenie pracovníkov v procese uskutočňovania stavby

    Riadenie subdodávok

    Uskutočňovanie stavebných prác v zimnom období

    Mimoriadne udalosti na stavenisku

    Riadenie zmien v priebehu uskutočňovania stavby          

3.2  EKONOMICKÁ ČINNOSŤ

    Metódy pre stanovenie ceny stavebných prác

    Výrobné kalkulácie

    Čerpanie zdrojov výstavby a ich kontrola

    Fakturácia vykonaných prác

    Dodatky k rozpočtom

    Hmotná zainteresovanosť

    Reklamácie

    Škody a ich náhrada          

3.3  OBLASŤ BOZP, PO A OŽP

    Úlohy stavbyvedúceho z pohľadu bezpečnosti stavebných

    prác a staveniska

    Preventívna a ochranná činnosť

    Koordinácia bezpečnosti stavebných prác

    Nezávislý dohľad nad bezpečnosťou práce

    Pracovné úrazy na stavenisku

    Osobné ochranné pracovné prostriedky pri stavebných

    prácach

    Požiarna bezpečnosť na stavenisku

    Ochrana životného prostredia počas výstavby

    Nakladanie s odpadmi na stavenisku          

3.4  ZABEZPEČOVANIE KVALITY VÝSTAVBY

    Nástroje zabezpečovania kvality na stavbe

    Kontrola kvality stavby

    Zabezpečovanie kvality stavebných výrobkov

    a materiálov          

3.5 VONKAJŠIE VZŤAHY

    Zmluva o dielo

    Zhotovenie diela (stavby) v zmysle ustanovení Obchodného

    zákonníka

    Stavebník a stavebný dozor

    Stavebnotechnický dozor

    Projektant a autorský (projektový) dohľad

    Subdodávatelia stavebných prác

    Outsourcing v stavebníctve

    Verejná správa a štátny stavebný dohľad

    Sankcie

    Poistenie stavebnej činnosti

4  ČINNOSŤ STAVBYVEDÚCEHO PRI DOKONČENÍ     

    A ODOVZDANÍ STAVBY    

    Preberanie a odovzdávanie stavby

    Odchýlky a zmeny od projektovaného stavu

    Finančné odúčtovanie stavby

    Finančné vyhodnotenie dokončenej stavby

    Vyhodnotenie stavebnej zákazky a spätná väzba

    Kolaudácia stavby

    Archivovanie dokumentácie stavby

5  PRÁCA S ĽUĎMI

    Pracovnoprávne vzťahy

    Význam poznania osobnosti človeka v rámci výkonu

    riadiacej činnosti

    Potrebné kompetencie pracovníkov pôsobiacich v procese

    výstavby

    Vedenie tímu

    Štýl vedenia ľudí na stavbách

    Pracovná motivácia

    Rozhodovanie a ovplyvňovanie pri riadení prác

    Komunikácia v tíme

    Konflikty a ich riešenie

6  INOVATÍVNE PRÍSTUPY K RIADENIU STAVEBNÝCH     

    PROJEKTOV

    Význam BIM pre stanovenie objemov stavebných prác

    a oceňovanie

    Význam BIM pre plánovanie a riadenie času

    Význam BIM pre plánovanie a riadenie staveniskovej

    prevádzky

    Význam BIM pre plánovanie a riadenie bezpečnosti

    pri práci          

7  DIGITÁLNE SYSTÉMY PRE MONITOROVANIE

    A RIADENIE STAVEBNÝCH ČINNOSTÍ

    Využívanie technológie GPS v stavebníctve

    Využitie 3D laserového skenovania v príprave

    a realizácii stavieb

    Využitie virtuálnej reality v príprave a realizácii stavieb

    Systémy pre podporu logistických prístupov

    v príprave a realizácii stavieb 

    Príloha 1 – Právne predpisy týkajúce sa činnosti

    stavbyvedúceho

    Príloha 2 – Zoznam pojmov

    Použitá literatúra a zdroje
Súvisiace titulyPodobné tituly


Poslať známemu Vytlačiť

Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o.

Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Tel.: 00421-2-32662 812

eurostav@eurostav.sk
obchod@eurostav.sk