vypredanéKontrola kvality na stavbách 1.diel

Autor:
Kolektív autorov

Číslo ISBN:
978-80-89228-19-5

Formát:
165 x 235 mm

Počet strán:
364

Rok vydania:
2010

Väzba:
tvrdá

Dostupnosť:
vypredaná

Vydavateľstvo:
Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o.

Kontrola kvality na stavbách 1.diel

Kolektív autorov

     
Cena: 18,00  

ANOTÁCIA

Publikácia prináša ucelené informácie o normalizovaných metódach kontroly kvality zabudovania stavebných výrobkov do stavby, pokiaľ existujú, ako aj o bežných skúšobných metódach pre overenie kvality stavebných výrobkov priamo na stavbe.Je rozdelená do 4 kapitol, pričom členenie kapitoly 4 je v súlade s číslovaním skupín výrobkov podľa prílohy č. 1 k vyhláške Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republikyč. 558/2009 Z. z.

Takéto členenie je pre čitateľov a používateľov publikácie veľmi praktické a komfortné, nakoľko umožňuje prehľadnú a rýchlu orientáciu v knihe. Publikácia je koncipovaná veľmi detailne, obsahuje všetky nevyhnutné informácie o všetkých skupinách stavebných výrobkov vyrábaných, dodávaných na trh a používaných v súčasnom stavebníctve.

V kapitole 4 je pri každom výrobku uvedené, na aký účel je určený, ďalej je popísaný zodpovedajúci systém preukazovania zhody pre daný stavebný výrobok a sú tu uvedené technické špecifikácie, ktoré boli v čase prípravy publikácie vhodné na preukazovanie zhody, najmä z pohľadu procesu harmonizácie európskych noriem. Z týchto údajov môže čitateľ publikácie zistiť vhodnosť výrobku na zabudovanie do stavby pri konkrétnych podmienkach a správnosť postupu pri preukazovaní zhody daného stavebného výrobku. Takto si možno overiť, že do stavby bude zabudovaný výrobok, ktorý spĺňa požiadavky podľa technických špecifikácií a projektovej dokumentácie.

Publikáciu uvítajú nielen investori a projektanti, ale i pracovníci technických útvarov a kontroly kvality, manažéri kvality na stavbách, stavbyvedúci, majstri, technický dozor investora, ako aj všetci ostatní zainteresovaní odborníci v oblasti kontroly kvality na stavbách. Cenné informácie získajú z nej i výrobcovia a predajcovia stavebných výrobkov.


OBSAH

      1          Úvod

2          Kvalita na stavbách                                    

3          Smernica a zákon o stavebných výrobkoch         

3.1       Smernica o stavebných výrobkoch

3.2       Autorizované – notifikované osoby

3.3              Osvedčovacie miesta a technické osvedčovanie

3.4              Metódy a systémy preukazovania zhody

3.5              Harmonizované európske normy - hEN

3.6              Európske technické osvedčenia - ETA

3.7              Označenie CE

3.8              Zákon a vyhláška o stavebných výrobkoch

3.9              Nepovinná certifikácia                                                                                

4         Preukazovanie zhody podľa zákona o stavebných výrobkoch

4.1       Výrobky na úpravu podložia stavieb a zemných konštrukcií a pre základové konštrukcie

4.2       Výrobky na kotvenie do hornín a nosných vrstiev zemín    

4.3       Výrobky pre oporné múry a vodné stavby

4.4       Membrány proti vlhkosti, vode a radónu                 

4.5       Výrobky pre cesty, chodníky a iné dopravné plochy

4.6       Výrobky pre železničné a električkové dráhy

4.7       Výrobky pre mosty

4.8       Stožiare          

4.9       Výrobky na odpadovú a povrchovú (dažďovú) vodu

4.10     Ložiská pre stavby

4.11     Kamenivo do betónu a mált  

4.12     Cementy, vápna a iné spojivá

4.13     Betóny, malty, injektážne zmesi, prísady a prímesi

4.14     Výrobky na vystužovanie a predpínanie betónu

4.15     Kovové profily, ploché kovové výrobky, odliatky a výkovky        

4.16     Murovacie prvky a doplnkové výrobky

4.17     Zabudované debniace systémy         

4.18     Nosné prvky rámových, stenových, stropných a strešných konštrukcií budov

4.19     Systémy budov a miestností a stavebné bunky                   

4.20     Dosky a panely na báze dreva a kompozitné ľahké panely 

4.21     Tepelnoizolačné výrobky a systémy

4.22     Ľahké obvodové plášte a strešné samonosné systémy         

4.23     Strešné skladané krytiny, strešné okná a svetlíky

4.24     Strešné membránové a liate výrobky

4.25     Príslušenstvo striech a iné výrobky pre strechy        

4.26     Dvere, brány a kovania                     

4.27     Okná              

4.28     Okenice a rolety

4.29     Špecifické výrobky zo skla, z materiálov podobných sklu a materiály na zasklievanie

4.30     Prefabrikované schodiská a schodiskové systémy

4.31     Systémy priečok a tmely na priečky a vnútorné steny

4.32     Sadrové výrobky na steny, na priečky a stropy       

4.33     Výrobky na dlažby a podlahy

4.34     Výrobky na obklady stien a stropov, vrátane zavesených podhľadov a príslušenstva

4.35     Spojovacie prvky, materiály na zváranie a lepidlá

4.36     Rúry, nádrže a príslušenstvo na pitnú vodu                                    

4.37     Rúry, nádrže a príslušenstvo na úžitkovú a napájaciu vodu, plyn a tekuté palivá              

4.38     Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu     

4.39     Komíny

4.40     Vykurovacie zariadenia a žiaruvzdorné prvky

4.41     Sanitárne zariadenia a materiály                   

4.42     Výrobky na ochranu pred požiarom a potlačenie výbuchu  

4.43     Stabilné hasiace zariadenia               

4.44     Komponenty a zariadenia požiarnej signalizácie                 

4.45     Náterové a penetračné látky a systémy        

4.46     Zvukovoizolačné a antivibračné výrobky                

4.47     Výrobky na opravy a ochranu betónových konštrukcií

4.48     Zvláštne výrobky

Zoznam literatúry

 

                       

 


Súvisiace titulyPodobné tituly


Poslať známemu Vytlačiť

Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o.

Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Tel.: 00421-2-32662 812

eurostav@eurostav.sk
obchod@eurostav.sk