NovinkaTopPožiarna bezpečnosť stavieb

Autor:
doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.

Číslo ISBN:
978-80-89228-50-8

Formát:
A4

Počet strán:
250

Poštovné a balné:
áno

Rok vydania:
2017

Väzba:
V2, mäkká

Dostupnosť:
skladom

Vydavateľstvo:
Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o.

Požiarna bezpečnosť stavieb

doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD.

     
Cena: 21,00

Publikácia bude v predaji od 4.9.2017!


OBSAH

Úvod

1   Požiarna bezpečnosť stavieb

     1.1 Právny rámec požiarnej bezpečnosti stavieb

           v SR

     1.2 Technické predpisy požiarnej bezpečnosti stavieb

           v SR

     1.3 Kategorizácia stavieb pre potreby požiarnej

          bezpečnosti

     1.4 Dokumentácia stavieb a jej posudzovanie z hľadiska

           požiarnej bezpečnosti

     1.5 Zmeny existujúcich stavieb

2   Požiar a jeho pôsobenie v stavbách

     2.1 Fázy požiaru

     2.2 Typy požiarov a rýchlosť odhorievania

     2.3 Reakcia stavebných materiálov na oheň

     2.4 Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií

           a prvkov

3   Požiarnotechnická charakteristika stavby

     3.1 Požiarne podlažia, podlažnosť a požiarna výška

           stavby

     3.2 Požiarny úsek

     3.3 Triedenie konštrukčných prvkov a konštrukčných

           celkov

4   Požiarne riziko

     4.1 Všeobecne o požiarnom riziku

     4.2 Spôsoby vyjadrenia požiarneho rizika v zmysle

           slovenských predpisov

     4.3 Požiarne zaťaženie

     4.4 Požiarne riziko nevýrobných stavieb – výpočtové

           požiarne zaťaženie

     4.5 Požiarne riziko výrobných stavieb a stavieb poľnohos-

           podárskej výroby – ekvivalentný čas trvania požiaru

     4.6 Požiarne riziko v skladoch v jednopodlažných

          stavbách

     4.7 Stupeň protipožiarnej bezpečnosti požiarnych úsekov

     4.8 Požiarne úseky a priestory bez požiarneho rizika

     4.9 Veľkosť požiarnych úsekov

     4.10 Zohľadňovanie vplyvu požiarnotechnických zariadení

5   Požiadavky na stavebné konštrukcie

     5.1 Požiarna odolnosť konštrukcií jednopodlažných

           staticky nezávislých stavieb

     5.2 Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií skladov

           v jednopodlažných stavbách

     5.3 Požiarna stena

     5.4 Požiarny strop

     5.5 Obvodová stena

     5.6 Požiarny pás

     5.7 Požiarny uzáver

     5.8 Požiarna opona

     5.9 Konštrukcia schodiska

     5.10 Výťahová šachta

     5.11 Inštalačné kanály a šachty

     5.12 Strešný plášť a nosná konštrukcia strechy

     5.13 Ostatné konštrukcie

     5.14 Povrchová úprava stavebných konštrukcií vo vnútri

            požiarneho úseku

     5.15 Povrchové úpravy a obklady obvodových stien

            z vonkajšej strany stavby

6   Únikové cesty a evakuácia

     6.1 Druhy únikových ciest

     6.2 Odvetranie chránených únikových ciest

     6.3 Vyhotovenie chránených únikových ciest

     6.4 Použitie únikových ciest

     6.5 Dimenzovanie únikových ciest a výpočet evakuácie

           osôb

     6.6 Vybavenie a vyhotovenie únikových ciest

     6.7 Únikové cesty z otvorených technologických zariadení

           a potrubných kanálov

7   Odstupové vzdialenosti

     7.1 Požiarne nebezpečný priestor

     7.2 Požiarne otvorené plochy

     7.3 Stanovenie odstupovej vzdialenosti

8   Špecifické požiadavky na požiarnu bezpečnosť

     vybraných druhov stavieb

     8.1 Stavby na bývanie a ubytovanie

     8.2 Stavby so zhromažďovacími priestormi

     8.3  Stavby zdravotníckych zariadení

     8.4 Garáže jednotlivé, radové a hromadné

9   Zariadenia na protipožiarny zásah a požiarnotech-

     nické zariadenia

     9.1 Zariadenia na protipožiarny zásah

     9.2 Zásahové cesty

     9.3 Požiarnotechnické zariadenia

     Záver

ANOTÁCIA

Publikácia Požiarna bezpečnosť stavieb oboznámi čitateľov so základmi problematiky požiarnej bezpečnosti stavieb. Jej obsah je zameraný nielen na sprostredkovanie dôležitých faktov a vzťahov z právnych predpisov a technických noriem, ale aj na vysvetlenie dôvodu ich zavedenia a praktickej aplikácie. Prináša informácie o princípoch navrhovania požiarnej bezpečnosti stavieb v štandardnej chronológii spracovania požiarnobezpečnostného riešenia návrhu stavby.

Používatelia publikácie získajú orientáciu v navrhovaní požiarnej bezpečnosti stavieb, osvoja si dôležité pojmy a definície, základnú relevantnú legislatívu, technické predpisy i paušálne požiadavky na jednotlivé druhy stavieb. V publikácii je veľký dôraz kladený aj na objasnenie kľúčových postupov výpočtov, ktoré sa pri navrhovaní požiarnej bezpečnosti stavieb využívajú.

Čitatelia publikácie získajú informácie, pomocou ktorých prostredníctvom bežne dostupného softvérového vybavenia počítačov (tabuľkového procesora) dokážu jednotlivé výpočtové postupy do značnej miery zautomatizovať a znížiť tak ich časovú náročnosť.

Publikácia, ktorá chýba na našom knižnom trhu, môže slúžiť ako pracovná pomôcka pre projektantov zaoberajúcich sa prípravou výstavby, pre stavbyvedúcich, stavebný dozor i stavebníkov. Užitočné informácie v nej nájdu i študenti stredných a vysokých škôl.


Podobné tituly


Poslať známemu Vytlačiť

Vydavateľstvo Eurostav, spol. s r.o.

Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Tel.: 00421-2-32662 812

eurostav@eurostav.sk
obchod@eurostav.sk