Semináre

SEMINÁRE VYDAVATEĽSTVA EUROSTAV / KONFERENCIE

Na seminári budeme konfrontovať praktické skúsenosti, legislatívne požiadavky, ale aj reálne problémy, s ktorými sa stavbyvedúci stretáva každý deň.

       

TERMÍN: 27/02/2020    TERMÍN: 12/03/2020
MIESTO: BRATISLAVA     MIESTO: ŽILINA

ODBORNÝ GARANT: SvF TUKE
ORGANIZÁTOR: VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o.

Každý účastník obdrží CERTIFIKÁT o absolvovaní seminára.

Tento seminár je skvelou prípravou na SKÚŠKU ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI pre stavbyvedúcich a stavebný dozor.

Poukážeme na najnovšie trendy v oblasti digitalizácie a virtualizácie, ktoré skôr či neskôr budú implementované aj do plánovania a riadenia stavebných procesov a na ktoré musia byť stavbyvedúci pripravení.

ČO SA NA SEMINÁRI DOZVIETE ?

  1. Vymedzenie pôsobnosti stavbyvedúceho v kontexte právnych predpisov a ďalších účastníkov výstavby (zodpovednosť za vedenie uskutočňovania stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, vrátane vymedzenia súčinnosti s ďalšími účastníkmi výstavby) – prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD. (SvF TUKE, znalec v odbore stavebníctvo)
  2. Kompetencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (špecifické vnímanie bezpečnostných rizík výstavby, prevencia prostredníctvom návrhu, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a na poskytovanie a používanie OOPP, koordinácia bezpečnosti na stavenisku) – Ing. Zuzana Struková, PhD. (SvF TUKE)
  3. Zabezpečovanie kvality ako prevencia vzniku sporov medzi jednotlivými účastníkmi výstavby (konkrétne skúsenosti zo znaleckej praxe, špecifiká zabezpečovania kvality pri verejných prácach, kontrola kvality pri betonárskych procesoch – konkrétne poznatky a skúsenosti) – Ing. Matej Špak, PhD. (SvF TUKE, znalec v odbore stavebníctvo)
  4. Inovatívne prístupy k riadeniu stavebných projektov (nástroje a technológie zvyšujúce efektívnosť činností súvisiacich s plánovaním, riadením a kontrolou stavebného procesu) – prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD. (SvF TUKE, znalec v odbore stavebníctvo) 
  
  

 
 
 
Odborný garant
 
Organizátor
 
 
 
 
 
 
 
Vytlačiť